ביטול משימת הדפסה

מלוח הבקרה של המדפסת

  1. במסך הבית, גע באפשרות Job Queue (תור משימות).

    הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.
  2. בחר משימה לביטול.

מהמחשב

  1. בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם למערכת ההפעלה:

  2. בחר משימה לביטול.