ניקוי המדפסת

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך.

הערות:

  1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

  2. הסר את הנייר מתוך הסל הסטנדרטי ומהמזין הרב-תכליתי.

  3. הסר כל אבק, מוך או פיסות נייר סביב המדפסת באמצעות מברשת רכה או שואב אבק.

  4. נקה את חלקה החיצוני של המדפסת באמצעות מטלית רכה, לחה ונטולת סיבים.

    הערות:

  5. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

    סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.