תצורות המדפסת

סמל אזהרה מסכנת נפילה זהירות—סכנת נפילה: התקנת אפשרות אחת או יותר במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית עשויה להצריך בסיס על גלגלים, רהיט או מתקן אחר כדי למנוע חוסר יציבות שעלולה לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על בתצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.

תוכל לקבוע את תצורת המדפסת על-ידי הוספת שלושה מגשים אופציונליים של 440 גיליונות או מגש אחד אופציונלי של 2200 גיליונות.

תצורת המדפסת מוגדרת עם אפשרויות החומרה שלה.

1

לוח הבקרה

2

יחידת גימור סיכות

3

סל סטנדרטי

4

מגש נייר רגיל של 550 גיליונות

5

מגשים אופציונליים של 550 גיליונות

6

מגש אופציונלי של 2200 גיליונות

7

מזין רב-תכליתי