הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

  1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Security (אבטחה) > Disk Encryption (הצפנת דיסק) > Start Encryption (התחל הצפנה).

    הערה: איפשור הצפנה כונן ימחק את התכנים בכונן הקשיח. במידת הצורך גבה נתונים חשובים במדפסת לפני תחילת ההצפנה.
  2. בצע את ההוראות שעל התצוגה.

    הערות: