הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

  1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Media Configuration (תצורת מדיה) > Universal Setup (הגדרה אוניברסלית).

  2. קבע את תצורת ההגדרות.