עבודה ברשת

הערה: לפני שתגדיר את המדפסת ברשת אלחוטית קנה מתאם רשת אלחוטית MarkNet(TM) N8352. לקבלת מידע על התקנת מתאם הרשת האלחוטית עיין בגיליון ההוראות הנלווה למתאם.

חיבור המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות Wi-Fi Protected Setup ‏(WPS)

לפני שתתחיל ודא כי:

שימוש בשיטת Push Button
 1. בלוח הבקרה, נווט אל:

  Settings (הגדרות) > Network/Ports (רשת/יציאות) > Wireless (אלחוטי) > Wi-Fi Protected Setup (הגדרה אלחוטית מוגנת) > Start Push Button Method (שיטת לחצן לחיצה להתחלה)

 2. בצע את ההוראות שעל התצוגה.

שימוש בשיטה Personal Identification Number ‏(PIN - מספר זיהוי אישי)
 1. בלוח הבקרה, נווט אל:

  Settings (הגדרות) > Network/Ports (רשת/יציאות) > Wireless (אלחוטי) > Wi-Fi Protected Setup (הגדרה אלחוטית מוגנת) > Start Push Button Method (שיטת לחצן לחיצה להתחלה)

 2. העתק את 8 הספרות של WPS PIN.

 3. פתח דפדפן אינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של נקודת הגישה בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט בצורה נכונה.
 4. גש אל הגדרות WPS. למידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף לנקודת הגישה.

 5. הזן את שמונה הספרות של קוד ה-PIN, ולאחר מכן שמור את השינויים.

שינוי הגדרות היציאה אחרי התקנת יציאת פתרונות פנימיים חדשה

הערות:

למשתמשי Windows
 1. פתח את תיקיית המדפסות.

 2. בתפריט קיצור הדרך של המדפסת עם ה-ISP החדשה, פתוח את מאפייני המדפסת.

 3. הגדר את היציאה מהרשימה.

 4. עדכן את כתובת IP.

 5. החל את השינויים

למשתמשי Macintosh
 1. מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל רשימת המדפסות ולאחר מכן בחר + > IP.

 2. הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת.

 3. החל את השינויים