קושחה

ייצוא או ייבוא קובץ תצורה

ניתן לייצא את הגדרות התצורה של המדפסת לקובץ טקסט ואחר מכן לייבא אותן כדי ליישם את ההגדרות למדפסות אחרות.

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. יצא או יבא קובץ הגדרת תצורה עבור יישום אחד או יישומים מרובים.

  עבור יישום אחד
  1. בשרת האינטרנט המובנה, לחץ על Apps (יישומים) > היישום הרצוי > Configure (הגדרה).

  2. לחץ על Export (ייצוא) או Import (ייבוא).

  עבור יישומים מרובים
  1. בשרת האינטרנט המובנה, לחץ על Export Configuration (ייצוא תצורה) או על Import Configuration (ייבוא תצורה).

  2. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

עדכון קושחה

יישומים מסוימים מצריכים רמה מינימלית של קושחה בהתקן כדי לפעול כהלכה.

לקבלת מידע נוסף על עדכון קושחת ההתקן פנה לנציג Lexmark.

 1. בשרת האינטרנט המובנה, לחץ על Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Update Firmware (עדכון קושחה).

 2. עיין כדי לאתר את קובץ ההבזק הנדרש.

 3. החל את השינויים