זיהוי מיקומי חסימות

הערות:

אזורי חסימה אפשריים במדפסת.
 

מיקומי חסימות

1

מזין רב-תכליתי

2

יחידת דופלקס

3

Fuser

4

סל סטנדרטי

5

דלת G

6

דלת F

7

מגשים