חסימת נייר בסל יחידת הגימור

  1. הסר את הנייר התסום.

    הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.
  2. פתח את דלת F.

  3. הסר את הנייר התסום.

    הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.
  4. סגור דלת F.