חסימת נייר במגשים

  1. משוך את המגש החוצה.

  2. הוצא את הנייר התקוע.

    הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  3. הכנס את המגש.

  4. פתח את מכסה המגש.

  5. הוצא את הנייר התקוע.

    הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  6. סגור את מכסה המגש.