חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

  1. הסר את הנייר מהמזין הרב-תכליתי.

  2. הסר את הנייר התסום.

    הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.
  3. פתח את דלת B ולאחר מכן הסר את כל פיסות הנייר.

    סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.
  4. סגור דלת B.

  5. לפני טעינת הנייר, כופף, אוורר ויישר את קצוות הנייר בקו אחד.

  6. טען נייר מחדש.