הודעות

מידע אודות המוצר

שם מוצר:

Lexmark CS820de, CS820dte, CS820dtfe, CS827de

סוג מכשיר:

5063

דגם (דגמים):

530, 571

הודעת מהדורה

יוני 2017

הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי: .LEXMARK INTERNATIONAL, INC מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות מסוימות, לכן ייתכן שהצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה ייכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שווי ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

לקבלת תמיכה טכנית של Lexmark בקר בכתובת http://support.lexmark.com.

לקבלת מידע על חומרים מתכלים והורדות, בקר בכתובת www.lexmark.com.

‎© 2017 Lexmark International, Inc. ‎

כל הזכויות שמורות.

סימנים מסחריים

Lexmark, הלוגו של Lexmark ו-MarkNet הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Lexmark International, Inc.‎ בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

Google Cloud Print ו-Google Chrome הם סימנים מסחריים של Google Inc.‎

Macintosh, הלוגו של Mac ו-Safari הם סימנים מסחריים של Apple Inc.‎

Microsoft‏, Windows ו-Internet Explorer הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של קבוצת חברות Microsoft בארצות הברית ובארצות אחרות.

Mopria®‎, הלוגו של Mopria®‎ והלוגו Mopria® Alliance הם סימנים מסחריים רשומים וסימני שירות של Mopria Alliance, Inc.‎ בארצות הברית ובארצות אחרות. שימוש בלתי מורשה אסור בתכלית האיסור.

PCL®‎ הוא סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard Company. PCL הוא השם שהעניקה Hewlett-Packard Company לערכה של פקודות (שפה) ופונקציות מדפסת הכלולות במוצרי המדפסת שלה. מדפסת זו נועדה להיות תואמת שפת PCL. פירוש הדבר שהמדפסת מזהה פקודות PCL 3 המשמשות בתוכנות יישום שונות, ושהמדפסת מדמה את הפונקציות התואמות את הפקודות.

PostScript  הוא סימן מסחרי רשום של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

כל יתר הסימנים המסחריים האחרים הם קניינם של בעליהם השונים.

AirPrint והלוגו AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple, Inc.

הודעות לגבי רישיון

ניתן לראות את כל הערות הרישיון הנוגעות למוצר זה מהתקליטור:הספריה \NOTICES של תקליטור התקנת התוכנה.

רמות פליטת רעש

המדידות שלהלן נערכו בהתאם לתקן ISO 7779 ודווחו בהתאמה לתקן ISO 9296.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

לחץ קול ממוצע של מטר 1, dBA

הדפסה

56 (חד-צדדי); 57 (דו-צדדי)

Ready (מוכנה)

14


הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

סמל זה מציין חלקים הרגישים לחשמל סטטי. אל תיגע באזורים הקרובים לסמלים אלה לפני שנגעת במשטח מתכת באזור המרוחק מהסמל.

מידע טמפרטורה

טמפרטורת הפעלה ולחות יחסית

‎10-32.2°C‎‏ (‎50-90°F) ו-‎15-80% RH
‎15.3-32.2°C ‏(‎60-90°F) ו-‎8-15% RH
טמפרטורת גולה לחה מרבית: 22.8°C ‏(73°F)

טמפרטורת משלוח

-10 עד 40°C (14 עד 104°F)

טמפרטורת אחסון ולחות יחסית

-10 עד 40°C (14 עד 104°F)

‎8-10% RH


הודעה בנוגע ללייזר

המדפסת מאושרת לשימוש בארה"ב על פי דרישות DHHS 21 CFR Subchapter J המתייחסות למוצרי לייזר Class I (1)‎, ובמקומות אחרים מאושרת כמוצר לייזר Class I בהתאמה לדרישות IEC 60825-1: 2014.

מוצרי לייזר Class I אינם נחשבים מסוכנים לשימוש. המדפסת כוללת מערכת לייזר Class IIIb (3b) AlGaAs פנימית בעלת ערך נקוב של 20 מילי-ואט, הפועלת באורכי גל בטווח של 755-800 ננומטר, וסגורה בתוך מכלול ראש הדפסה שאינו ניתן להתאמה או לתיקון. מערכת הלייזר והמדפסת תוכננו כך שלעולם לא תתאפשר לאדם נגישות לקרינת לייזר העולה על Class I במהלך הפעלה רגילה, תחזוקה של המשתמש או תנאי שירות מומלצים.

תווית הנחיות בנושא לייזר

ייתכן שתווית הודעת לייזר תהיה מודבקת למדפסת זו כפי שמוצג:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l´esposizione al raggio laser.

FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危险 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射,请避免暴露在激光光束下。

危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。 このレーザー光に当たらないようにしてください。