קישור בין מגשים

  1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

    הערות:

  2. לחץ על Settings (הגדרות) > Paper (נייר).

  3. התאם את גודל וסוג הנייר של המגשים שאתה מקשר.

    הערה: כדי לבטל קישור של מגשים, ודא שאין מגשים שלהם גודל או סוג נייר זהים.
  4. שמור את ההגדרות.

הערה: באפשרותך לשנות את הגדרות גודל וסוג הנייר גם דרך לוח הבקרה של המדפסת.
אזהרה—פוטנציאל לנזק: טמפרטורת ה- Fuser משתנה בהתאם לסוג הנייר שצוין. כדי להימנע מבעיות הדפסה, התאם את הגדרות סוג הנייר במדפסת לנייר שטעון במגש.