טעינה במזין הרב-תכליתי

  1. פתח את המזין הרב תכליתי..

  2. כוונן את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

  3. לפני טעינת הנייר, כופף, אוורר ויישר את קצוות הנייר בקו אחד.

  4. הזו נייר במדפסת.

  5. בלוח הבקרה, הגדר את סוג וגודל הנייר כך שיתאים לנייר שטעון במגש.