טעינת מגשים

סמל אזהרה מסכנת נפילה זהירות—סכנת נפילה: טען כל מגש בנפרד כדי להפחית את הסיכון לחוסר היציבות של הציוד. השאר את כל שאר המגשים במצב סגור עד שתצטרך לפתוח אותם.
 1. משוך את המגש החוצה.

  הערה: אין להסיר מגשים כשהמדפסת בפעולה.
 2. כוונן את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

  הערה: היעזר בסימוני הגודל על חלקו התחתון של המגש כדי למקם את המובילים.
 3. לפני טעינת הנייר, כופף, אוורר ויישר את קצוות הנייר בקו אחד.

 4. טען את הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה.

  הערות:

 5. הכנס את המגש.

  אם אתה טוען נייר שאינו רגיל, הגדר את גודל וסוג הנייר כך שיתאים לנייר הטעון במגש.