הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת

להזמנת חומרים מתכלים וחלקים בארה"ב, צור קשר במספר 1-800-539-6275 כדי לקבל פרטים על מפיצים מורשים של חומרים מתכלים באזורך. במדינות או באזורים אחרים, בקר באתר www.lexmark.com או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

הערה: כל הערכות אורך החיים של חומרים מתכלים למדפסת מתבססות על הדפסה על נייר רגיל בגודל letter או A4.

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

 1. במסך הבית גע באפשרות Status/Supplies (מצב/חומרים מתכלים).

 2. בחר את החלקים או החומרים המתכלים שברצונך לבדוק.

 3. הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.

שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark

מדפסת Lexmark מתוכננת לפעול בצורה הטובה ביותר עם חומרים מתכלים וחלקים מקוריים של Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או החיים של המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה. הוא אף עלול להשפיע על כיסוי האחריות. האחריות אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. כל מחווני אורך החיים מתוכננים לפעול עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark, ועלולים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. שימוש ברכיבי הדמיה אשר חורג מאורך החיים המיועד עלול להזיק למדפסת Lexmark שברשותך או לרכיבים המשויכים אליה.

הזמנת מחסניות טונר

הערות:

מחסניות של CS820 עם תוכנית החזרה

פריט

ארצות הברית וקנדה

European Economic Area (EEA+)

שאר מדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (RoEMEA)

הפצה באמריקה הלטינית (LAD)

שאר מדינות אסיה-פסיפיק (RoAP)

אוסטרליה וניו-זילנד (ANZ)

מחסניות טונר במסגרת תוכנית החזרה

   

שחור

72K10K0

72K20K0

72K50K0

72K70K0

72K30K0

72K60K0

ציאן

72K10C0

72K20C0

72K50C0

72K70C0

72K30C0

72K60C0

מגנטה

72K10M0

72K20M0

72K50M0

72K70M0

72K30M0

72K60M0

צהוב

72K10Y0

72K20Y0

72K50Y0

72K70Y0

72K30Y0

72K60Y0

מחסניות טונר במסגרת תוכנית החזרה - תפוקה גבוהה במיוחד

   

שחור

72K1XK0

72K2XK0

72K5XK0

72K4XK0

72K3XK0

72K6XK0

ציאן

72K1XC0

72K2XC0

72K5XC0

72K4XC0

72K3XC0

72K6XC0

מגנטה

72K1XM0

72K2XM0

72K5XM0

72K4XM0

72K3XM0

72K6XM0

צהוב

72K1XY0

72K2XY0

72K5XY0

72K4XY0

72K3XY0

72K6XY0


מחסניות CS820 רגילות

פריט

כל העולם

מחסניות טונר רגילות בתפוקה גבוהה במיוחד

שחור

72K0X10

ציאן

72K0X20

מגנטה

72K0X30

צהוב

72K0X40


מחסניות של CS827 עם תוכנית החזרה

פריט

ארצות הברית וקנדה

European Economic Area (EEA+)

שאר מדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (RoEMEA)

הפצה באמריקה הלטינית (LAD)

שאר מדינות אסיה-פסיפיק (RoAP)

אוסטרליה וניו-זילנד (ANZ)

מחסניות טונר במסגרת תוכנית ההחזרה

שחור

73B10K0

73B20K0

73B50K0

73B40K0

73B30K0

73B60K0

ציאן

73B10C0

73B20C0

73B50C0

73B40C0

73B30C0

73B60C0

מגנטה

73B10M0

73B20M0

73B50M0

73B40M0

73B30M0

73B60M0

צהוב

73B10Y0

73B20Y0

73B50Y0

73B40Y0

73B30Y0

73B60Y0


מחסניות CS827 רגילות

פריט

כל העולם

מחסניות טונר רגילות

שחור

73B0010

ציאן

73B0020

מגנטה

73B0030

צהוב

73B0040


הזמנת יחידת פוטוקונדוקטור

פריט

מק"ט

יחידת פוטוקונדוקטור (1 באריזה)

72K0P00

יחידת פוטוקונדוקטור (3 באריזה)

72K0Q00


הזמנת יחידות מפתח

פריט

מק"ט

יחידות מפתח המשתתפות בתוכנית ההחזרה

יחידת מפתח לשחור

72K0DK0

יחידת מפתח לצבע (CMY)

72K0DV0

יחידת מפתח לציאן

72K0DC0

יחידת מפתח למגנטה

72K0DM0

יחידת מפתח לצהוב

72K0DY0

יחידות מפתח רגילות

יחידת מפתח לשחור

72K0D10

יחידת מפתח לצבע (CMY)

72K0D50

יחידת מפתח לציאן

72K0D20

יחידת מפתח למגנטה

72K0D30

יחידת מפתח לצהוב

72K0D40


הזמנת ערכה משולבת של יחידת פיתוח ומחשב

פריט

כל המדינות והאזורים

ערכה משולבת של יחידת פיתוח ומחשב במסגרת תוכנית ההחזרה

שחור

72K0FK0

צבע (CMY)

72K0FV0

ערכה משולבת רגילה של יחידת פיתוח ומחשב

 

שחור

72K0F10

צבע (CMY)

72K0F50


הזמנת מחסניות סיכות

פריט

מק"ט

מחסניות סיכות

25A0013


הזמנת בקבוק פסולת טונר

פריט

מק"ט

בקבוק פסולת טונר

72K0W00


הגדרת הודעות חומרים מתכלים

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Notifications (הודעות) > Supplies (חומרים מתכלים) > Custom Supply Notifications (התאמה אישית של הודעות על חומרים מתכלים).

 3. בחר את סוג ההודעה.

 4. החל את השינויים