הדפסת משימות מופסקות

  1. במסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  2. בחר את המדפסת ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

  3. בחר את סוג משימת ההדפסה.

  4. במידת הצורך הקצה שם משתמש.

  5. שלח את משימת ההדפסה.

  6. במסך הבית של המדפסת, גע באפשרות Held Jobs (משימות מופסקות).

  7. שלח את משימת ההדפסה.