הדפסת רשימת דוגמאות גופנים

  1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Reports (דוחות) > Print (הדפסה) > Print Fonts (גופני הדפסה).

  2. גע ב- PCL Fonts (גופני PCL) או PostScript Fonts (גופני PostScript).