הדפסת טפסים

  1. במסך הבית, נווט אל:

    Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) > בחר טופס > Print (הדפסה)

  2. במידת הצורך קבע את הגדרות ההדפסה.

  3. שלח את משימת ההדפסה.