הדפסה מכונן הבזק

 1. חבר כונן הבזק ליציאת USB.

  הערות:

 2. גע על הצג במסמך שברצונך להדפיס.

  קבע הגדרות הדפסה אחרות לפי הצורך.

 3. שלח את משימת ההדפסה.

  כדי להדפיס מסמך אחר גע באפשרות USB Drive (כונן USB).

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע במדפסת או בכונן ההבזק באזורים שמוצגים במהלך הדפסה, קריאה או כתיבה פעילות מתוך התקן זיכרון. עלולים להיגרם אובדן נתונים או תקלה.