החלפת חלקים או חומרים מתכלים

החלפת יחידת פיתוח

 1. פתח את דלת A.

 2. הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

 3. הסר את יחידת ההדמיה.

 4. הסר את יחידת המפתח.

 5. הוצא את יחידת המפתח החדשה מאריזתה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.

 6. הכנס את יחידת המפתח החדשה.

 7. הכנס את יחידת ההדמיה.

 8. הכנס את בקבוק פסולת הטונר.

 9. סגור דלת A.

החלפת ה-fuser

 1. כבה את המדפסת.

 2. פתח דלת B.

  סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.
 3. הסר את ה-fuser.

 4. הוצא את ה-fuser החדש מאריזתו.

 5. נקה את עדשת ה-fuser באמצעות קיסם האוזניים הנלווה לחבילה.

 6. הכנס את ה-fuser החדש עד שייכנס למקומו בנקישה.

 7. סגור דלת B.

 8. הפעל את המדפסת.

החלפת יחידת פוטוקונדוקטור

 1. פתח את דלת A.

 2. הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

 3. הסר את יחידת ההדמיה.

 4. הסר את יחידת הפוטוקונדוקטור.

 5. הוצא את יחידת הפוטוקונדוקטור החדשה מאריזתה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.
  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכות ההדפסה של משימות הדפסה עתידיות.
 6. הכנס את יחידת הפוטוקונדוקטור החדשה.

 7. הכנס את יחידת ההדמיה.

 8. הכנס את בקבוק פסולת הטונר.

 9. סגור דלת A.

החלפת יחידת הדמיה

 1. פתח את דלת A.

 2. הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

 3. הסר את יחידת ההדמיה.

 4. הוצא את יחידת ההדמיה החדשה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.
  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכות ההדפסה של משימות הדפסה עתידיות.
 5. הכנס את יחידת ההדמיה החדשה.

 6. הכנס את בקבוק פסולת הטונר.

 7. סגור דלת A.

החלפת מחסנית טונר

 1. פתח את דלת A.

 2. הסר את מחסנית הטונר.

 3. פתח את אריזת מחסנית הטונר החדשה.

 4. הכנס את מחסנית הטונר החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 5. סגור דלת A.

החלפת בקבוק פסולת הטונר

 1. פתח את דלת A.

 2. הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

 3. הוצא את בקבוק פסולת הטונר החדש מאריזתו.

 4. הכנס את בקבוק פסולת הטונר החדש.

 5. סגור דלת A.

החלפת רצועת ההעברה

 1. כבה את המדפסת.

 2. פתח את דלת A.

 3. הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

 4. פתח את דלת A1.

 5. הסר את רצועת ההעברה.

 6. הוצא את רצועת ההעברה החדשה מאריזתה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של רצועת ההעברה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.
  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע ברצועת ההעברה. הדבר עלול לפגוע באיכות ההדפסה של משימות הדפסה עתידיות.
  מודול ההעברה מוצא מאריזתו.
 7. הכנס את רצועת ההעברה החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 8. סגור את דלת A1.

 9. הכנס את בקבוק פסולת הטונר.

 10. סגור את דלת A.

 11. הפעל את המדפסת.

החלפת גלגלת ההעברה

 1. פתח דלת B.

  סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.
 2. הסר את גלגלת ההעברה.

 3. הוצא את גלגלת ההעברה החדשה מאריזתה.

  הערה: אל תסיר את חומר האריזה הלבן.
 4. הכנס את גלגלת ההעברה החדשה.

 5. הסר את חומר האריזה הלבן.

 6. סגור דלת B.

החלפת גלגלת האיסוף

החלפת גלגלת האיסוף במגש של 550 גיליונות
 1. כבה את המדפסת.

 2. הסר את המגש.

 3. הסר את גלגלת האיסוף.

 4. הוצא את גלגלת האיסוף החדשה מאריזתה.

 5. הכנס את גלגלת האיסוף החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 6. הכנס את המגש.

 7. הפעל את המדפסת.

החלפת גלגלת האיסוף במגש של 2200 גיליונות
 1. כבה את המדפסת.

 2. משוך את המגש החוצה ואז שחרר את נעילתו.

 3. הסר את המגש.

 4. הסר את גלגלת האיסוף.

 5. הוצא את גלגלת האיסוף החדשה מאריזתה.

 6. הכנס את גלגלת האיסוף החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 7. הכנס את המגש.

 8. הפעל את המדפסת.

החלפת רפידת ההפרדה

 1. משוך את המגש החוצה.

 2. הסר את רפידת ההפרדה.

 3. הוצא את רפידת ההפרדה החדשה מאריזתה.

 4. הכנס את רפידת ההפרדה החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 5. הכנס את המגש.

החלפת יחידת מחסנית הסיכות

החלפת מחסנית הסיכות ביחידת גימור סיכות

 1. פתח דלת G.

 2. הסר את מחסנית הסיכות.

 3. הוצא את מחסנית הסיכות החדשה מאריזתה.

 4. הכנס את מחסנית הסיכות החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 5. סגור דלת G.

החלפת מחזיק מחסנית הסיכות ביחידת גימור סיכות

 1. פתח דלת G.

 2. משוך את מחזיק מחסנית הסיכות.

 3. הוצא את מחסנית הסיכות מהמחזיק.

 4. הוצא את מחזיק מחסנית הסיכות החדש מאריזתו.

 5. הכנס את מחסנית הסיכות למחזיק החדש עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 6. הכנס את מחזיק מחסנית הסיכות.

 7. סגור דלת G.