חיסכון באנרגיה ובנייר

הגדרת מצבי חיסכון באנרגיה

Eco-Mode (מצב חיסכון)
  1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Power Management (ניהול צריכת אנרגיה) > Eco-Mode (מצב חיסכון).

  2. בחר הגדרה.

מצב שינה
  1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Power Management (ניהול צריכת אנרגיה) > Timeouts (פסקי זמן) > Sleep Mode (מצב שינה).

  2. הזן את מספר הדקות שבהן המדפסת תימצא ללא פעילות לפני שתיכנס למצב שינה.

מצב מנוחה
  1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Power Management (ניהול צריכת אנרגיה) > Timeouts (פסקי זמן) > Hibernate Timeout (פסק זמן למנוחה).

  2. בחר את משך הזמן לפני שהמדפסת נכנסת למצב מנוחה.

  3. הערות:

התאמת בהירות תצוגת המדפסת

  1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Preferences (העדפות) > Screen Brightness (בהירות מסך).

  2. התאם את ההגדרה.

חיסכון בחומרים מתכלים