הגדרת הגודל והסוג של מדיה מיוחדת

המגשים מזהים אוטומטית את הגודל של נייר רגיל. במקרה של מדיה מיוחדת, כגון תוויות, קרטון או מעטפות, בצע את הפעולות הבאות:

  1. במסך הבית, נווט אל:

    Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) > בחר מקור נייר

  2. הגדר את הגודל והסוג של המדיה המיוחדת.