הגדרת טפסים ומועדפים

  1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

    הערות:

  2. לחץ על Apps (יישומים) > Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) > Configure (הגדרה).

  3. לחץ על Add (הוספה) ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.

    הערות:

  4. החל את השינויים