בעיות הזנת נייר

מעטפות נאטמות בעת הדפסה

פעולה

כן

לא

 1. השתמש במעטפות שאוחסנו בסביבה יבשה.

  הערה: הדפסה על מעטפות עם תכולת לחות גבוהה עלולה לגרום לאטימתן.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.

האם המעטפה נאטמת בעת ההדפסה?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


איסוף הדפסות אינו פועל

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Print (הדפסה) > Layout (פריסה) > Collate (איסוף).

 2. הפעל את אפשרות האיסוף.

 3. הדפס את המסמך.


האם העמודים נאספו כראוי?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

 1. במסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה) ואז בחר באפשרות Collate (איסוף).

 2. הדפס את המסמך.


האם העמודים נאספו כראוי?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

 1. הפחת את מספר העמודים להדפסה.

 2. הדפס את המסמך.


האם העמודים נאספו כראוי?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.


סלסול נייר

פעולה

כן

לא

שלב 1

התאם את מובילי הנייר במגש לגודל הנייר שנטען.


אם הנייר עדיין מסולסל?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ומשקלו ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות את הנייר שנטען במגש.
  • תוכל גם לשנות הגדרות אלה בלוח הבקרה של המדפסת.
 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


אם הנייר עדיין מסולסל?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. הוצא את הנייר מהמגש והפוך את הנייר.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


אם הנייר עדיין מסולסל?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


אם הנייר עדיין מסולסל?

פנה אל תמיכה בלקוחות.

הבעיה נפתרה.


קישור המגשים אינו פועל

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בדוק אם המגשים מכילים ניירות מגודל וסוג זהים.

 2. בדוק אם מכווני הנייר ממוקמים כהלכה.

 3. הדפס את המסמך.


האם קישור המגשים פועל כנדרש?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).

 2. הגדר את סוג וגודל הנייר כך שיתאים לנייר שטעון במגשים המקושרים.

 3. הדפס את המסמך.


האם קישור המגשים פועל כנדרש?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.


בדוק את חיבור המגש

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

חסימות נייר מתרחשות בתדירות גבוהה

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. משוך את המגש החוצה.

 2. בדוק אם הנייר נטען כהלכה.

  הערות:

  • ודא שמובילי הנייר ממוקמים כהלכה.
  • ודא שגובה הערימה נמוך ממחוון המילוי המקסימלי של הנייר.
  • הקפד להדפיס על נייר מהגודל והסוג המתאימים.
 3. הכנס את המגש.

 4. הדפס את המסמך.


האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בתפריט Paper (נייר) שבלוח הבקרה, בדוק אם המדפסת מזהה את גודל הנייר הנכון.

 2. שלח מחדש את משימת ההדפסה.


האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

 2. הדפס את המסמך.


האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


עמודים חסומים לא מודפסים מחדש

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

 1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Notifications (הודעות) > שחזור תוכן חסום (התאוששות תוכן חסום).

 2. בחר באפשרות On (מופעל) או Auto (אוטומטי).

 3. החל את השינויים

האם הדפים החסומים מודפסים שוב?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.