חסימת מהדק בדלת G

  1. פתח דלת G.

  2. משוךק את מחזיק מחסנית הסיכות.

  3. פתח את מגן שדכן הסיכות ואז הוצא את הסיכות הרופפות.

    הערה: אל תכניס את הסיכות שהוצאת מהמחסנית.
  4. סגור מגן שדכן הסיכות.

  5. הכנס את מחזיק מחסנית הסיכות.

  6. סגור דלת G.