בעיות חיבור לרשת

לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט המובנה

פעולה

כן

לא

שלב 1

בדוק אם אתה משתמש בדפדפן נתמך:

 • Internet Explorer®‎ גרסה 9 ואילך

 • Safari גרסה 8.0.3 ואילך

 • Google ChromeTM

 • Mozilla Firefox


האם הדפדפן שלך נתמך?

עבור לשלב 2.

התקן דפדפן נתמך.

שלב 2

ודא שכתובת ה-IP של המדפסת נכונה.

ראה את כתובת IP של המדפסת:

 • מתוך מסך הבית

 • במקטע TCP/IP של התפריט Network/Ports (רשת/יציאות)

 • על-ידי הדפסת דף הגדרת רשת או דף הגדרות תפריט, ולאחר מכן איתור מקטע ה-TCP/IP

הערה: כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.


האם כתובת ה-IP של המדפסת נכונה?

עבור לשלב 3.

הקלד את כתובת ה-IP הנכונה של המדפסת בשדה הכתובת.

שלב 3

בדוק אם המדפסת דולקת.


האם המדפסת דולקת?

עבור לשלב 4.

הדלק את המדפסת.

שלב 4

בדוק אם חיבור הרשת פועל.


האם חיבור הרשת פועל?

עבור לשלב 5.

פנה למנהל המערכת.

שלב 5

ודא שהכבלים של המדפסת ושרת ההדפסה מחוברים היטב.

לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת.


האם הכבלים מחוברים היטב?

עבור לשלב 6.

חזק את חיבורי הכבלים.

שלב 6

בדוק אם שרתי ה-proxy מנוטרלים.


האם שרתי ה-Proxy של האינטרנט מנוטרלים?

עבור לשלב 7.

פנה למנהל המערכת.

שלב 7

גישה אל שרת האינטרנט המוטמע


האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.


אין אפשרות לקרוא כונן הבזק

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

בדוק אם כונן ההבזק מחובר לכניסת USB הקדמית.

הערה: כונן ההבזק לא פועל כשהוא מחובר לכניסת ה-USB האחורית.


האם כונן ההבזק מחובר ליציאת ה-USB הקדמית?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

ודא כי יש תמיכה בכונן הבזק לקבלת מידע נוסף, ראה כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים


האם הודעת השגיאה עדיין מופיעה?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

בדוק אם יציאת ה-USB הקדמית מושבתת. לקבלת מידע נוסף ראה אפשור פעולה של יציאת ה-USB.


האם הודעת השגיאה עדיין מופיעה?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


אפשור פעולה של יציאת ה-USB

במסך הבית גע ב- Settings (הגדרות) > Network/Ports (רשת/יציאות) > USB > Enable USB Port (הפיכת יציאת USB לפעילה).

בדיקת קישוריות המדפסת

 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Reports (דוחות) > Network (רשת) > Network Setup Page (דף הגדרת רשת).

 2. בדוק את החלק הראשון בדף הגדרות הרשת, וודא שהמצב הוא Connected (מחובר).

  אם המצב הוא Not Connected (לא מחובר) ייתכן ששקע ה-LAN אינו פעיל או שכבל הרשת מנותק או בלתי תקין. פנה למנהל המערכת לקבלת סיוע.