באמצעות לוח הבקרה

לוח הבקרה של המדפסת וחלקיו
 

השתמש ב:

כדי

1

Display (הצג)

  • הצג את הודעות המדפסת וסטטוס החומרים המתכלים.

  • הגדרת והפעלת המדפסת.

2

הלחצן 'דף הבית'

לעבור אל מסך הבית.

3

לוח מקשים

הזן מספרים או סמלים בשדה הקלט.

4

לחצן הפעלה (Power)

  • להפעיל ולכבות את המדפסת.

    הערה: כדי לכבות את המדפסת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך חמש שניות.

  • להעביר את המדפסת למצב שינה או תרדמת.

  • להעיר את המדפסת ממצב שינה או תרדמת.

5

הלחצן Stop (עצור) או Cancel (ביטול)

לעצור את המשימה הנוכחית.

6

נורית חיווי

לבדוק את מצב המדפסת.

7

לחצני עוצמת קול

לכוונן את עוצמת הקול של האוזניות או הרמקול.

8

יציאת אוזניות או רמקול

לחבר אוזניות או רמקול.

9

מקש Backspace

להעביר את הסמן אחורה ולמחוק תו בשדה קלט.