שימוש במסך הבית

בעת הדלקת המדפסת, בתצוגה מופיע מסך הבית. השתמש בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולה.

הערה: מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית, ההגדרה המנהלתית ופתרונות מוטמעים פעילים.
מסך הבית של המדפסת

גע ב-

כדי

1

מצב/חומרים מכלים

  • הצגת אזהרה או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד.

  • הצגת מידע נוסף על הודעת האזהרה של המדפסת וכיצד לנקות אותה.

הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.

2

Job Queue (תור משימות)

הצג את כל משימות ההדפסה הנוכחיות.

הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.

3

Change Language (החלפת שפה)

החלפת השפה בתצוגה המדפסת.

4

Settings (הגדרות)

גש לתפריטי המדפסת.

5

USB Drive (כונן USB)

צפה, בחר או הדפס תמונות ומסמכים מכונן הבזק.

6

Held Jobs (משימות מופסקות)

הצג את כל משימות ההדפסה המופסקות הנוכחיות.


ייתכן שגם ההגדרות הבאות יופיעו במסך הבית:

גע ב-

כדי

Bookmarks (סימניות)

לגשת לסימניות.

App Profiles (הוספת פרופילים)

לגשת לפרופילי יישומים.

Lock Device (נעילת התקן)

מנע ממשתמשים גישה לפונקציות במדפסת דרך מסך הבית.