Ved hjelp av kontrollpanelet

Skriverens kontrollpanel og deler
 

Bruk

Til

1

Skjerm

  • Vise skrivermeldinger og rekvisitastatus.

  • Konfigurere og bruke skriveren.

2

Hjem

Gå til startskjermbildet.

3

Tastatur

Angi tall eller symboler i et inndatafelt.

4

På/av-knapp

  • Slå skriveren av eller på.

    Merk: Trykk på og holde nede av/på-knappen i fem sekunder for å slå av skriveren.

  • Still inn skriveren til Hvilemodus eller Dvalemodus.

  • Aktiver skriveren hvis den er i Hvilemodus eller Dvalemodus.

5

Stopp- eller avbryt-knapp

Stopp den gjeldende jobben.

6

Lampe

Kontrollere statusen for skriveren.

7

Volumknapper

Juster volumet på hodetelefonene eller høyttaleren.

8

Port for hodetelefoner eller høyttaler

Koble til hodetelefoner eller høyttaler.

9

Tilbakeknapp

Flytt markøren bakover, og slett et tegn i et inndatafelt.