Note

Informaţii despre produs

Denumire produs:

Lexmark CS820de, CS820dte, CS820dtfe, CS827de

Tip echipament:

5063

Modele:

530, 571

Notă referitoare la ediţie

Iunie 2017

Următorul paragraf nu se aplică în cazul ţărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAŢIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANŢIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANŢIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanţiilor exprese sau implicite în anumite tranzacţii; prin urmare, este posibil ca această declaraţie să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicaţie poate conţine inadvertenţe tehnice sau erori tipografice. Informaţiile conţinute în această publicaţie se modifică periodic; aceste modificări se vor include în ediţiile viitoare. Îmbunătăţirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referinţele din această publicaţie cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenţionează să le facă disponibile în toate ţările în care operează. Orice referinţă la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenţia de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcţional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea şi verificarea interoperabilităţii cu alte produse, programe sau servicii, cu excepţia celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistenţă Lexmark, vizitaţi http://support.lexmark.com.

Pentru informaţii despre piese de schimb şi descărcări, vizitaţi www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark, sigla Lexmark şi MarkNet sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc. în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.

Google Cloud Print şi Google Chrome sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Macintosh, sigla Mac şi Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Microsoft, Windows şi Internet Explorer sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft din Statele Unite şi din alte ţări.

Mopria®, sigla Mopria® şi sigla Mopria® Alliance sunt mărci comerciale înregistrate şi mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) şi funcţii pentru imprimantă incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaşte comenzile PCL utilizate în diverse aplicaţii şi simulează funcţiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă înregistrată Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau alte ţări.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deţinătorilor.

AirPrint şi sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Note de licenţă

Toate notele de licenţă asociate cu acest produs pot fi vizualizate de pe CD:directorul \NOTICES de pe CD-ul de instalare.

Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 şi raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA

Tipărirea

56 (imprimare pe 1 faţă); 57 (imprimare pe două feţe)

Pregătit

14


Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultaţi www.lexmark.com.

Notificare de sensibilitate statică

Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeţi zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafaţă metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Informaţii cu privire la temperatură

Temperatura în timpul operării şi umiditatea relativă

între 10 şi 32,2°C (între 50 şi 90°F) şi între 15 - 80% RH
între 15,3 şi 32,2°C (între 60 şi 90°F) şi între 8 - 15% RH
Temperatură maximă termometru umed: 22,8°C (73°F)

Temperatură în timpul transportului

între-10 şi 40°C (14 - 104°F)

Temperatura în timpul stocării şi umiditatea relativă

între-10 şi 40°C (14 - 104°F)

între 8% - 80% RH


Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerinţele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) şi în alte ţări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerinţele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Imprimanta conţine în interior un laser Clasa IIIb (3b) AlGaAs care funcţionează nominal cu 20 de miliwaţi în zona lungimii de undă de 755–800 nanometri şi care este inclus în ansamblul capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service. Sistemul laser şi imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiaţia laser superioară Clasei I în timpul funcţionării normale, a întreţinerii sau a condiţiilor de service stabilite.

Etichetă de avertizate laser

Pe imprimantă poate fi ataşată o etichetă de avertizare laser ca în imagine:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l´esposizione al raggio laser.

FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危险 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射,请避免暴露在激光光束下。

危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。 このレーザー光に当たらないようにしてください。