Hardver

Dostupne interne opcije

Instaliranje memorijske kartice

ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.
 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Pomoću ravnog odvijača uklonite pristupni poklopac table kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.
 3. Otpakujte memorijsku karticu.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Izbegavajte dodirivanje tačaka za povezivanje duž ivice kartice.
 4. Umetnite memorijsku karticu tako da klikne na mesto.

 5. Ponovo pričvrstite pristupni poklopac.

 6. Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Instaliranje porta za interna rešenja

ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.
 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Pomoću ravnog odvijača uklonite pristupni poklopac table kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.
 3. Otpakujte komplet porta za interna rešenja (ISP).

  ISP komplet i dodatna oprema

  1

  ISP

  2

  Držač za montažu

  3

  Leptir matice


 4. Po potrebi uklonite čvrsti disk štampača.

 5. Umetnite držač u tablu dok ne klikne na mesto.

  Instaliranje plastičnog držača za montažu
 6. Pričvrstite ISP za držač.

 7. Po potrebi pričvrstite čvrsti disk za ISP.

  1. Uklonite držač čvrstog diska.

  2. Povežite čvrsti disk za ISP.

   Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete ili pritiskate sredinu čvrstog diska.
 8. Ponovo pričvrstite pristupni poklopac.

 9. Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Instaliranje opcione kartice

ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.
 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Pomoću ravnog odvijača uklonite pristupni poklopac table kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke.
 3. Otpakujte opcionu karticu.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Izbegavajte dodirivanje tačaka za povezivanje duž ivice kartice.
 4. Gurnite karticu čvrsto na mesto.

  Napomena: Čitava dužina priključka na kartici mora da dodiruje tablu kontrolera i da bude poravnata sa njom.
  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Neispravna instalacija kartice može da uzrokuje oštećenje kartice i table kontrolera.
 5. Ponovo pričvrstite pristupni poklopac.

 6. Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Instaliranje čvrstog diska štampača

ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.
 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Pomoću ravnog odvijača uklonite pristupni poklopac table kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.
 3. Otpakujte čvrsti disk.

 4. Povežite čvrsti disk za tablu kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete ili pritiskate sredinu čvrstog diska.

  Ako je port za interno rešenje (ISP) instaliran, uradite sledeće:

  1. Uklonite držač čvrstog diska.

  2. Pričvrstite čvrsti disk za ISP.

 5. Ponovo pričvrstite pristupni poklopac.

 6. Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.

  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Instaliranje opcionih fioka

ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.
ikona opreza za opasnost od prevrtanja OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.
 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Otpakujte opcionu fioku, a zatim uklonite sav materijal za pakovanje.

 4. Podignite štampač pomoću bočnih i zadnjih ručki.

  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Ako je težina štampača veća od 18 kg (40 lb), potrebne su barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.
  Napomena: Ako su opcione fioke već instalirane, otključajte ih sa štampača pre nego što ga podignete. Nemojte da pokušavate da podignete štampač i fioke u isto vreme.
 5. Poravnajte štampač sa opcionom fiokom, a zatim spustite štampač tako da legne na mesto.

 6. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.
 7. Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite na stranici Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje.

Prilikom instaliranja više hardverskih opcija, sledite ovaj redosled instalacije.

Instaliranje finišera za heftanje

 1. Isključite štampač.

 2. Otvorite vrata A.

 3. Uklonite držač papira.

 4. Uklonite standardni umetak korpe.

 5. Otpakujte novi finišer za heftanje, a zatim uklonite materijal za pakovanje.

 6. Umetnite finišer za heftanje tako da klikne na mesto.

 7. Umetnite poklopac finišera za heftanje.

 8. Zatvorite vrata A.

 9. Uključite štampač.