Obaveštenja

Informacije o proizvodu

Ime proizvoda:

Lexmark CS820de, CS820dte, CS820dtfe, CS827de

Tip mašine:

5063

Model(i):

530, 571

Obaveštenje o verziji

Jun 2017.

Sledeći pasus ne odnosi se na bilo koju zemlju gde su takve odredbe neusklađene sa lokalnim zakonom: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. Neke države ne dozvoljavaju odricanje od izričitih ili podrazumevanih garancija u određenim transakcijama, zbog čega se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može da obuhvata tehničke nepreciznosti i tipografske greške. Izmene se periodično unose u informacije koje su ovde iznete; ove izmene biće obuhvaćene sledećim izdanjima. Poboljšanja ili promene u opisanim proizvodima ili programima mogu da se primene u bilo kom trenutku.

Reference u ovoj publikaciji na proizvode, programe ili usluge ne impliciraju da proizvođač namerava da ih učini dostupnim u svim zemljama u kojima posluje. Bilo koja referenca na proizvod, program ili uslugu nema svrhu da izjavi ili implicira da samo taj proizvod, program ili usluga mogu da se koriste. Bilo koji funkcionalno ekvivalentni proizvod, program ili usluga koji ne krše bilo koje postojeće pravo na intelektualnu svojinu mogu da se koriste kao zamena. Procena i verifikacija rada zajedno sa drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onih koje je proizvođač izričito naveo, predstavljaju odgovornost korisnika.

Lexmark tehničku podršku potražite ovde: http://support.lexmark.com.

Informacije o potrošnom materijalu i sadržaje za preuzimanje potražite ovde: www.lexmark.com.

© 2017. Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

Zaštićeni žigovi

Lexmark, Lexmark logotip i MarkNet su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Google Cloud Print i Google Chrome su zaštićeni žigovi kompanije Google Inc.

Macintosh, Mac logotip i Safari su zaštićeni žigovi kompanije Apple Inc.

Microsoft, Windows i Internet Explorer su registrovani zaštićeni žigovi ili zaštićeni žigovi Microsoft grupe kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Mopria®, Mopria® logotip i Mopria® Alliance logotip su registrovani zaštićeni žigovi i znakovi usluge kompanije Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćeno korišćenje strogo je zabranjeno.

PCL® je registrovani zaštićeni žig kompanije Hewlett-Packard. PCL je oznaka skupa komandi (jezika) i funkcija štampača kompanije Hewlett-Packard, obuhvaćenih njihovim proizvodima štampača. Ovaj štampač je namenjen da bude kompatibilan sa PCL jezikom. To znači da štampač prepoznaje PCL komande koje se koriste u programima različitih aplikacija, kao i da štampač emulira funkcije koje odgovaraju komandama.

PostScript je registrovani zaštićeni žig kompanije Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Svi drugi zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih.

AirPrint i AirPrint logotip su zaštićeni žigovi kompanije Apple, Inc.

Obaveštenja o licenciranju

Sva obaveštenja o licenciranju povezana sa ovim proizvodom mogu da se prikažu iz direktorijuma CD:\NOTICES CD-a sa instalacionim softverom.

Nivoi emisije buke

Sledeće mere napravljene su u skladu sa standardom ISO 7779 i prijavljene u skladu sa standardom ISO 9296.

Napomena: Neki režimi možda se ne odnose na vaš proizvod.

Prosečni zvučni pritisak na udaljenosti od 1 metar, dBA

Štampanje

56 (jednostrano); 57 (dvostrano)

Spreman

14


Vrednosti podležu promeni. Pogledajte www.lexmark.com za aktuelne vrednosti.

Obaveštenje o osetljivosti na statički elektricitet

Ovaj simbol označava delove osetljive na statički elektricitet. Nemojte da dodirujete oblasti blizu ovih simbola, a da prethodno niste dodirnuli metalnu površinu u oblasti dalje od simbola.

Informacije o temperaturi

Radna temperatura i relativna vlažnost

10 do 32,2°C (50 do 90°F) i 15 do 80% RV
15,3 do 32,2°C (60 do 90°F) i 8 do 15% RV
Maksimalna temperatura vlažnog termometra: 22,8°C (73°F)

Temperatura isporuke

-10 do 40°C (14 do 104°F)

Temperatura skladištenja i relativna vlažnost

-10 do 40°C (14 do 104°F)

8 do 80% RV


Obaveštenje o laseru

Štampač je certifikovan u SAD kako bi bio usklađen sa zahtevima DHHS 21 CFR, poglavlje I, podpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a na drugim mestima je certifikovan kao laserski proizvod klase I usklađen sa zahtevima IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se štetnim. Štampač sadrži interno AlGaAs laser klase IIIb (3b) koji je nominalno od 20 milivati, radi u regionu talasne dužine 755–800 nanometara i nalazi se u zatvorenom sklopu glave štampača koja ne može da se servisira. Laserski sistem i štampač projektovani su tako da ne može da dođe do kontakta između čoveka i radijacije lasera iznad nivoa klase I tokom normalnog rada, održavanja od strane korisnika ili preporučenih uslova servisiranja.

Nalepnica sa obaveštenjem o laseru

Nalepnica sa obaveštenjem o laseru može da se pričvrsti na štampač kao što je prikazano:

OPASNOST – Nevidljiva laserska radijacija kada su kertridži uklonjeni, a sigurnosna veza poništena. Izbegavajte izlaganje laserskom zraku.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l´esposizione al raggio laser.

FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危险 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射,请避免暴露在激光光束下。

危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。 このレーザー光に当たらないようにしてください。