Mapa menija

Uređaj
 • Željene postavke

 • Udaljena tabla za rukovanje

 • Obaveštenja

 • Upravljanje energijom

 • Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark

 • Pristupačnost

 • Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

 • Održavanje

 • Vidljive ikone na početnom ekranu

 • O ovom štampaču


Štampaj
 • Raspored

 • Završna obrada

 • Podešavanje

 • Kvalitet

 • Računovodstvo zadataka

 • XPS

 • PDF

 • PostScript

 • PCL

 • HTML

 • Slika

 • PPDS


Papir
 • Konfiguracija fioka

 • Medijska konfiguracija

 • Konfiguracija police


Mreža/portovi
 • Pregled mreže

 • Bežično

 • AirPrint

 • Ethernet

 • TCP/IP

 • IPv6

 • SNMP

 • IPSec

 • LPD konfiguracija

 • HTTP/FTP postavke

 • ThinPrint

 • USB

 • Paralelni [x]

 • Serijski

 • Google Cloud Print

 • Wi-Fi Direct


USB jedinica

Štampanje fleš jedinice


Bezbednost
 • Metode prijavljivanja

 • Planiraj USB uređaje

 • Evidencija bezbednosne revizije

 • Ograničenja prijavljivanja

 • Podešavanje poverljivog štampanja

 • Šifrovanje diska

 • Brisanje privremenih datoteka sa podacima

 • Postavke LDAP rešenja

 • Razno


Meni opcione kartice

Napomena: Ova opcija se pojavljuje samo kada je instalirana opciona kartica.


Izveštaji
 • Stranica menija sa postavkama

 • Uređaj

 • Štampaj

 • Prečice

 • Mreža


Pomoć
 • Odštampaj sve vodiče

 • Vodič za kvalitet boja

 • Vodič za povezivanje

 • Vodič sa informacijama

 • Vodič za medijume

 • Vodič za pomeranje

 • Vodič za kvalitet štampe

 • Vodič za potrošni materijal


Rešavanje problema
 • Osnovni uzorci kvaliteta štampe

 • Napredni uzorci kvaliteta štampe