Kretanje po ekranu pomoću pokreta

Napomene:

Pokret

Funkcija

Dvostruki dodir

Izaberite opciju ili stavku na ekranu.

Trostruki dodir

Uvećajte ili umanjite tekst i slike.

Prevlačenje udesno ili nadole

Pređite na sledeću stavku na ekranu.

Prevlačenje ulevo ili nagore

Pređite na prethodnu stavku na ekranu.

Pomeranje

Pristupite delovima uvećane slike koji su izvan granica ekrana.

Napomena: Ovaj pokret zahteva korišćenje dva prsta za prevlačenje preko uvećane slike.

Prevlačenje nagore, pa ulevo

Izađite iz aplikacije i vratite se na početni ekran.

Prevlačenje nadole, pa ulevo

  • Otkazali zadatak.

  • Vratite se na prethodnu postavku.

  • Zatvorite ekran koji se pojavljuje bez promene postavki ili vrednosti.

Prevlačenje nagore, pa nadole

Ponovite glasovni upit.