Izjave o proizvodu

ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, kabl za napajanje povežite na ispravno označenu i uzemljenu utičnicu koja se nalazi blizu proizvoda i lako je dostupna.
ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.
ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Nemojte da koristite ovaj proizvod sa produžnim kablovima, produžnim kablovima sa više utičnica ili UPS uređajima. Laserski štampač može lako da preoptereti kapacitet snage ovih tipova dodatne opreme, što može da dovede do požara, oštećenja imovina ili slabih performansi štampača.
ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Sa ovim proizvodom može da se koristi samo Lexmark linijski stabilizator koji je ispravno povezan između štampača i kabla za napajanje isporučenog sa štampačem. Upotreba uređaja za zaštitu od naponskog udara koje nije proizvela kompanija Lexmark može da dovede do požara, oštećenja imovine ili slabih performansi štampača.
ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.
ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne ili kablovske veze, na primer pomoću kabla za napajanje, kao ni funkciju faksa ili telefona tokom oluje sa gromovima.
ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Nemojte da sečete, uvrćete, savijate ili lomite kabl za napajanje, niti da stavljate teške predmete na njega. Nemojte da izlažete kabl za napajanje abraziji ili udarcima. Ne dozvolite da dođe do prikleštenja kabla između predmeta kao što su nameštaj i zidovi. Ako se bilo šta od navedenog dogodi, može da dođe do požara ili strujnog udara. Redovno proveravajte da li na kablu za napajanje ima tragova takvih problema. Izvucite kabl za napajanje iz strujne utičnice pre pregleda.
ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, uverite se da su sve spoljne veze (kao što su Ethernet i veze telefonskog sistema) ispravno instalirane u označenim portovima.
ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.
ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz strujne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.
ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Ako je težina štampača veća od 18 kg (40 lb), potrebne su barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.
ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:
ikona opreza za opasnost od prevrtanja OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.
ikona opreza za opasnost od prevrtanja OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.
ikona opreza za vruću površinu OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
ikona opreza za opasnost od prikleštenja OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA: Da biste izbegli rizik od prikleštenja, budite oprezni u oblastima označenim ovom nalepnicom. Do povreda usled prikleštenja može da dođe oko pokretnih delova, poput zupčanika, vrata, fioka i poklopaca.
ikona opreza za rotirajuća krila ventilatora OPREZ - ROTIRAJUĆA KRILA VENTILATORA: Da biste izbegli rizik od posekotina od krilaca ventilatora u pokretu, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što pristupite oblastima označenim ovim simbolom.
ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba kontrola ili podešavanja performansi procedura koje nisu navedene u Korisničkom vodiču može da dovede do opasnog izlaganja radijaciji.
ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Litijumska baterija u ovom proizvodu nije namenjena za menjanje. Postoji opasnost od eksplozije ako se litijumska baterija neispravno instalira. Nemojte da punite, rasklapate ili spaljujete litijumsku bateriju. Odložite iskorišćene litijumske baterije u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima.

Ovaj proizvod je dizajniran, testiran i odobren tako da ispuni stroge globalne bezbednosne standarde koristeći određene komponente proizvođača. Bezbednosne funkcije nekih delova možda neće biti očigledne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu drugih zamenskih delova.

Obratite se predstavniku servisa za servisiranje ili popravke, osim onih opisanih u dokumentaciji za korisnika.

Ovaj proizvod koristi proces štampanja koji zagreva medij za štampanje, a toplota može da dovede do toga da medij oslobodi emisije. Morate da razumete odeljak u uputstvu za rukovanje u kojem se govori o smernicama za izbor medija za štampanje kako biste izbegli mogućnost štetnih emisija.

Ovaj proizvod može da proizvede male količine ozona tokom normalnog rada i može da bude opremljen filterom namenjenim da ograniči koncentracije ozona na nivoe koji su dosta ispod preporučenih ograničenja za izlaganje. Da biste izbegli visoke nivoe koncentracije ozona tokom produžene upotrebe, instalirajte ovaj proizvod u dobro provetrenoj prostoriji i zamenite filtere za ozon i izduvne gasove ako je tako navedeno u uputstvu za održavanje proizvoda. Ako se u uputstvu za održavanje proizvoda ne pominju filteri, onda za ovaj proizvod ne postoje filteri koje je potrebno zameniti.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO.