Izjava o nepostojanosti

Štampač sadrži različite tipove memorije koje mogu da skladište postavke uređaja i mrežne postavke, kao i korisničke podatke.

Tipovi memorije

Opis

Prolazna memorija

Štampač koristi standardnu radnu memoriju (RAM) da bi privremeno baferovao korisničke podatke tokom jednostavnih zadataka štampanja.

Trajna memorija

Štampač može da koristi dva oblike trajne memorije: EEPROM i NAND (fleš memorija). Oba tipa se koriste za skladištenje operativnog sistema, postavki uređaja, mrežnih informacije i postavki obeleživača, kao i ugrađenih rešenja.

Memorija čvrstog diska

Neki štampači imaju instaliranu jedinicu čvrstog diska. Čvrsti disk štampača namenjen je za funkcije specifične za štampač. To omogućava štampaču da zadrži baferovane korisničke podatke iz kompleksnih zadataka štampanja, kao i podatke o obrascima i podatke i fontovima.


Izbrišite sadržaj bilo koje instalirane memorije štampača u sledećim okolnostima:

Odlaganje čvrstog diska štampača

Napomena: Neki modeli štampača možda nemaju instaliran čvrsti disk štampača.

U okruženjima visokog nivoa bezbednosti, možda će biti neophodno da preduzmete dodatne korake kako biste se uverili da nije moguće pristupiti poverljivim podacima sačuvanim na čvrstom disku štampača ako se štampač – ili njegov čvrsti disk – ukloni iz prostorija.

Napomena: Većinu podataka moguće je obrisati elektronski, ali jedini način koji može da garantuje da će svi podaci biti potpuno izbrisati jeste fizičko uništavanje svakog čvrstog diska na kojem su čuvani podaci.