Povezivanje kablova

ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne i kablovske veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.
ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.
ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.
Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete USB kabl, bežični mrežni adapter niti štampač u prikazanim oblastima tokom štampanja.
Zadnji portovi na osnovi štampača
 

Koristite

Da biste

1

USB priključci

Povezali tastaturu ili bilo koju kompatibilnu opciju.

2

Utičnicu za kabl za napajanje

Povezali štampač sa ispravno uzemljenom zidnom utičnicom.

3

Ethernet priključak

Povezali štampač na Ethernet mrežu.

4

USB port za štampač

Povezali štampač na računar.