USB jedinica

Štampanje sa fleš jedinice

Stavka menija

Opis

Broj kopija

1-9999 (1*)

Podesite broj kopija.

Izvor papira

Fioka [x] (1*)

Višenamenski ulagač

Ručno ulaganje papira

Ručno ulaganje koverte

Podesite izvor papira za zadatak štampe.

Boja

Isključeno

Uključeno*

Odštampajte datoteku sa fleš uređaja u boji.

Upari

(1,1,1) (2,2,2)

(1,2,3) (1,2,3)*

Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka.

Strane

1-strano*

2-strano

Odredite da li treba da se štampa samo sa jedne ili sa obe strane papira.

Heftalica

Isključeno*

1 heftalica, gornji levi ugao

1 heftalica, gornji levi ugao

2 heftalice, levo

1 heftalica, gornji desni ugao

2 heftalice, gore

1 heftalica, donji levi ugao

2 heftalice, dole

1 heftalica, donji desni ugao

2 heftalice, desno

Navedite položaj za heftanje za sve zadatke štampe.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za heftanje.

Bušenje rupa

Isključeno*

2 rupe

3 rupe

Podesite režim bušača za sve zadatke štampanja.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za heftanje.

Razdvoj stranice

Ništa*

Između kopija

Između zadataka

Razdvojte otiske svakog zadatka štampe ili svake kopije zadatka štampe.

Napomene:

  • Između kopija razdvaja svaku kopiju u zadatku kopiranja ako je Uparivanje podešeno na Uključeno [1,2,1,2,1,2]. Ako je Uparivanje podešeno na Isključeno [1,1,1,2,2,2], svaki komplet odštampanih stranica se razdvaja, na primer sve stranice 1 i sve stranice 2.
  • Između zadataka podešava isti položaj razdvajanja za ceo zadatak štampanja bez obzira na broj odštampanih kopija.
  • Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer.
Druga strana

Duga ivica*

Kratka ivica

Odredite koja strana papira se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje.

Stranica po strani

Isključeno*

2 stranice po strani

3 stranice po strani

4 stranice po strani

6 stranice po strani

9 stranice po strani

12 stranice po strani

16 stranice po strani

Štampajte više slika na jednom listu papira.

Redosled stranica po strani

Horizontalno*

Obrnuto horizontalno

Obrnuto vertikalno

Vertikalno

Odredite pozicioniranje više slika pri upotrebi menija Stranica po strani.

Orijentacija stranica po strani

Automatski*

Položeno

Uspravno

Odredite orijentaciju slika na više strana pri upotrebi menija Stranica po strani.

Ivica stranica po strani

Ništa*

Puna

Odštampajte ivicu oko slike na svim stranama pri upotrebi menija Stranica po strani.

Listovi separatora

Isključeno*

Između kopija

Između zadataka

Između stranica

Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.

Izvor listova separatora

Fioka [x] (1*)

Višenamenski ulagač

Navedite izvor papira za list separatora.

Prazne stranice

Nemoj štampati*

Štampanje

Odštampajte prazne stranice u zadatku štampanja.