Obaveštenja

Informacije o proizvodu

Ime proizvoda:

Štampači Lexmark CS921de; Lexmark CS923de; Lexmark CS927de

Tip mašine:

5059

Model(i):

130, 530

Obaveštenje o verziji

Maj 2020.

Sledeći pasus ne odnosi se na bilo koju zemlju gde su takve odredbe neusklađene sa lokalnim zakonom: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. Neke države ne dozvoljavaju odricanje od izričitih ili podrazumevanih garancija u određenim transakcijama, zbog čega se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može da obuhvata tehničke nepreciznosti i tipografske greške. Izmene se periodično unose u informacije koje su ovde iznete; ove izmene biće obuhvaćene sledećim izdanjima. Poboljšanja ili promene u opisanim proizvodima ili programima mogu da se primene u bilo kom trenutku.

Reference u ovoj publikaciji na proizvode, programe ili usluge ne impliciraju da proizvođač namerava da ih učini dostupnim u svim zemljama u kojima posluje. Bilo koja referenca na proizvod, program ili uslugu nema svrhu da izjavi ili implicira da samo taj proizvod, program ili usluga mogu da se koriste. Bilo koji funkcionalno ekvivalentni proizvod, program ili usluga koji ne krše bilo koje postojeće pravo na intelektualnu svojinu mogu da se koriste kao zamena. Procena i verifikacija rada zajedno sa drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onih koje je proizvođač izričito naveo, predstavljaju odgovornost korisnika.

Lexmark tehničku podršku potražite na http://support.lexmark.com.

Informacije o smernicama za zaštitu privatnosti kompanije Lexmark koje važe za korišćenje ovog proizvoda potražite na www.lexmark.com/privacy.

Informacije o potrošnom materijalu i sadržaje za preuzimanje potražite na www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

Zaštićeni žigovi

Lexmark i Lexmark logotip su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Google Cloud Print, Google Chrome, Android i Google Play su zaštićeni žigovi kompanije Google LLC.

Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Oznaka reči Mopria® je registrovani i/ili neregistrovani zaštićeni žig kompanije Mobria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćeno korišćenje strogo je zabranjeno.

PCL® je registrovani zaštićeni žig kompanije Hewlett-Packard. PCL je oznaka skupa komandi (jezika) i funkcija štampača kompanije Hewlett-Packard, obuhvaćenih njihovim proizvodima štampača. Ovaj štampač je namenjen da bude kompatibilan sa PCL jezikom. To znači da štampač prepoznaje PCL komande koje se koriste u programima različitih aplikacija, kao i da štampač emulira funkcije koje odgovaraju komandama.

PostScript je registrovani zaštićeni žig kompanije Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® su registrovani zaštitni znakovi kompanije Wi-Fi Alliance®.

Svi drugi zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih.

Obaveštenja o licenciranju

Sva obaveštenja o licenciranju povezana sa ovim proizvodom mogu da se prikažu iz direktorijuma CD:\NOTICES CD-a sa instalacionim softverom.

Nivoi emisije buke

Sledeće mere napravljene su u skladu sa standardom ISO 7779 i prijavljene u skladu sa standardom ISO 9296.

Napomena: Neki režimi možda se ne odnose na vaš proizvod.

Prosečni zvučni pritisak na udaljenosti od 1 metar, dBA

Štampanje

Jednostrano: 51 (CS921, CS927); 53 (CS923)
Dvostrano: 53 (CS921, CS927); 54 (CS923)

Skeniranje

nije primenljivo

Kopiranje

nije primenljivo

Spreman

25 (CS921, CS927); 26 (CS923)


Vrednosti podležu promeni. Pogledajte www.lexmark.com za aktuelne vrednosti.

Direktiva o električnom i elektronskom otpadu (WEEE)

slika-korpe-za-otpatke

WEEE logotip označava određene programe recikliranja i procedure za elektronske proizvode u zemljama Evropske unije. Podstičemo recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o opcijama za recikliranje, posetite veb lokaciju kompanije Lexmark na www.lexmark.com za broj telefona lokalne kancelarije za prodaju.

Odlaganje proizvoda

Nemojte odlagati štampač ili potrošni materijal na isti način kao i uobičajeni otpad iz domaćinstva. Konsultujte lokalne organe vlasti za mogućnosti odlaganja i reciklaže.

Vraćanje kertridža kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže

Lexmark program prikupljanja kertridža omogućava besplatno vraćanje upotrebljenih kertridža kompaniji Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže. Sto procenata praznih kertridža vraćenih kompaniji Lexmark ponovo se upotrebi ili rasklopi radi recikliranja. Kutije koje se koriste za vraćanje kertridža takođe se recikliraju.

Ako želite da vratite kertridž kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, uradite sledeće:

  1. Idite na lokaciju www.lexmark.com/recycle.

  2. Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

Obaveštenje o osetljivosti na statički elektricitet

Ovaj simbol označava delove osetljive na statički elektricitet. Nemojte da dodirujete oblasti blizu ovih simbola, a da prethodno niste dodirnuli metalnu površinu u oblasti dalje od simbola.

Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta prilikom obavljanja zadataka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača, čak i ako simbol nije prisutan.

ENERGY STAR

Bilo koji proizvod Lexmark sa ENERGY STAR emblemom na proizvodu ili početnom ekranu usklađen je sa zahtevima ENERGY STAR Agencije za zaštitu okoline (EPA) od datuma proizvodnje.

Logotip Energy Star

Informacije o temperaturi

Radna temperatura okruženja

10 do 30°C (50 do 86°F)

Temperatura za transport

-10 do 40°C (14 do 104°F)

Temperatura i relativna vlažnost za odlaganje

-10 do 40°C (14 do 104°F)

15 do 85% RV


Obaveštenje o laseru

Štampač je certifikovan u SAD kako bi bio usklađen sa zahtevima DHHS 21 CFR, poglavlje I, podpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a na drugim mestima je certifikovan kao laserski proizvod klase I usklađen sa zahtevima IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se štetnim. Laserski sistem i štampač projektovani su tako da ne može da dođe do kontakta između čoveka i radijacije lasera iznad nivoa klase I tokom normalnog rada, održavanja od strane korisnika ili preporučenih uslova servisiranja. Štampač ima sklop glave za štampanje koja ne može da se servisira i sadrži laser sledećih specifikacija:

AlGaAs laser klase IIIb (3b)

Nominalna izlazna snaga (milivati): 25

Talasna dužina (nanometri): 770–800, 775–800

Nalepnica sa obaveštenjem o laseru

Sledeća nalepnica sa obaveštenjem o laseru nalazi se na štampaču:

nalepnica sa obaveštenjem o laseru

Potrošnja energije

Potrošnja energije proizvoda

Sledeća tabela dokumentuje karakteristike potrošnje energije proizvoda.

Napomena: Neki režimi možda ne važe za vaš proizvod.

Režim

Opis

Potrošnja energije (u vatima)

Štampanje

Proizvod generiše izlazne papirne kopije od elektronskih unosa.

Jednostrano: 575 (CS921, CS927); 1050 (CS923)
Dvostrano: 650 (CS921, CS927); 1000 (CS923)

Kopiranje

Proizvod generiše izlazne papirne kopije od papirnih originalnih dokumenata.

nije primenljivo

Skeniranje

Proizvod skenira papirne dokumente.

nije primenljivo

Spreman

Proizvod čeka na zadatak štampe.

140 (CS921, CS927); 200 (CS923)

Režim mirovanja

Proizvod je u režimu uštede energije visokog nivoa.

1,02 (CS921, CS927); 2,11 (CS923)

Hibernacija

Proizvod je u režimu uštede energije niskog nivoa.

0,2

Isključeno

Proizvod je priključen u zidnu utičnicu, ali je prekidač za napajanje isključen.

0


Nivoi potrošnje energije navedeni u prethodnoj tabeli predstavljaju prosečne vrednosti u posmatranom vremenskom intervalu. Trenutno povlačenje energije može da bude značajno više od prosečnog.

Vrednosti su podložne promeni. Pogledajte www.lexmark.com za trenutne vrednosti.

Režim mirovanja

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada za štednju energije nazvanim režim mirovanja. Režim mirovanja štedi energiju smanjivanjem potrošnje energije tokom produženih perioda neaktivnosti. Režim mirovanja automatski se aktivira nakon što se ovaj proizvod ne koristi tokom određenog vremenskog perioda, nazvanog Istek vremena za režim mirovanja.

Fabrički podrazumevani istek vremena za režim mirovanja za ovaj proizvod (u minutima) je:

15


Korišćenjem menija za konfiguraciju, istek vremena za režim mirovanja može se izmeniti tako da bude između 1 i 120 minuta. Ako je brzina štampe manja od/jednaka 30 stranica u minuti, možete da podesite istek vremena do 60 minuta. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na malu vrednost smanjuje potrošnju energije, ali može da poveća vreme odziva proizvoda. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na veliku vrednost održava brz odziv, ali koristi više energije.

Režim hibernacije

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada sa izuzetno niskom potrošnjom energije nazvanim režim hibernacije. Prilikom rada u režimu hibernacije, svi drugi sistemi i uređaji bezbedno se napajaju energijom.

Režim hibernacije može da se aktivira na bilo koji od sledećih načina:

Fabrički podrazumevani istek vremena hibernacije za ovaj proizvod u svim zemljama ili regionima

3 dana


Vreme tokom kojeg štampač čeka nakon što se zadatak odštampa pre nego što se aktivira režim hibernacije može se izmeniti tako da bude između jednog sata i jednog meseca.

Režim isključivanja

Ako ovaj proizvod ima režim isključivanja u kojem se i dalje troši mala količina energije, da biste u potpunosti sprečili da proizvod koristi energiju, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

Ukupna iskorišćena energija

Nekada je od pomoći da se proceni ukupna iskorišćena energija proizvoda. Budući da su tvrdnje o potrošnji energije date u vatima kao jedinici za energiju, potrošnja energije treba da se pomnoži vremenom koje proizvod provodi u svakom režimu da bi se izračunala iskorišćena energija. Ukupna iskorišćena energija proizvoda predstavlja zbir iskorišćene energije u svakom režimu.

Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktiva Saveta EZ 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa elektromagnetnom kompatibilnošću, bezbednošću električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona, kao i sa ograničenjima upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja za klasu A iz standarda EN55022 i EN55032, kao i bezbednosne zahteve iz standarda EN 60950-1 ili EN 62368-1.

Obaveštenje o radio smetnjama

Upozorenje

Ovo je proizvod koji je usaglašen sa zahtevima za emisiju standarda EN55022 i EN55032, kao i ograničenjima za klasu A i zahtevima za otpornost standarda EN55024. Ovaj proizvod nije namenjen za upotrebu u stambenom/kućnom okruženju.

Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju, ovaj proizvod može da izazove radio smetnje, u kom slučaju od korisnika može da se zahteva da preduzme odgovarajuće mere.