Štampanje

Raspored

Stavka menija

Opis

Strane

1-strano*

2-strano

Navedite da li treba štampati samo sa jedne ili sa obe strane papira.

Druga strana

Duga ivica*

Kratka ivica

Odredite koja strana papira se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje.

Napomena: U zavisnosti od izabrane opcije, štampač automatski pomera otisak na svakoj stranici kako bi zadatak bio pravilno povezan.

Prazne stranice

Štampanje

Nemoj štampati*

Štampajte prazne stranice iz zadatka štampe.

Upari

Isključeno [1,1,1,2,2,2]*

Uključeno [1,2,1,2,1,2]

Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka.

Listovi separatora

Ništa*

Između kopija

Između zadataka

Između stranica

Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.

Izvor listova separatora

Fioka [x] (1*)

Višenamenski ulagač

Navedite izvor papira za list separatora.

Stranica po strani

Isključeno*

2 stranice po strani

3 stranice po strani

4 stranice po strani

6 stranice po strani

9 stranice po strani

12 stranice po strani

16 stranice po strani

Štampajte više slika na jednom listu papira.

Redosled stranica po strani

Horizontalno*

Obrnuto horizontalno

Vertikalno

Obrnuto vertikalno

Navedite pozicioniranje više slika pri upotrebi opcije Stranica po strani.

Napomena: Pozicioniranje zavisi od broja slika i njihove orijentacije.

Orijentacija stranica po strani

Automatski*

Položeno

Uspravno

Navedite orijentaciju dokumenta sa više stranica pri upotrebi opcije Stranica po strani.

Ivica stranica po strani

Ništa*

Puna

Odštampajte ivicu oko svake slike pri upotrebi opcije Stranica po strani.

Kopije

1-9999 (1*)

Navedite broj kopija za svaki zadatak štampe.

Oblast štampanja

Normalno*

Cela stranica

Podesite oblast štampanja na listu papira.


Završna obrada

Stavka menija

Opis

Zadatak heftanja

Isključeno*

1 heftalica, gornji levi ugao

2 heftalice, levo

1 heftalica, gornji desni ugao

2 heftalice, gore

1 heftalica, donji levi ugao

2 heftalice, dole

1 heftalica, donji desni ugao

2 heftalice, desno

Navedite položaj za heftanje za sve zadatke štampe.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer.

Test heftalice

Pokreni

Utvrdite da li finišer za heftanje ispravno funkcioniše.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer.

Bušenje rupa

Isključeno*

Uključeno

Rupe se buše uz ivicu otiska.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za bušenje rupa i heftanje u više položaja.

Režim bušača rupa

2 rupe

3 rupe

4 rupe

Podesite režim za bušenje rupa za otiske.

Napomene:

 • 3 rupe je podrazumevana fabrička postavka za SAD. 4 rupe je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
 • Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za bušenje rupa i heftanje u više položaja.
Razdvoj stranice

Ništa*

Između kopija

Između zadataka

Razdvojte otiske svakog zadatka štampe ili svake kopije zadatka štampe.

Napomene:

 • Između kopija razdvaja svaku kopiju u zadatku štampe ako je Uparivanje podešeno na Uključeno [1,2,1,2,1,2]. Ako je Uparivanje podešeno na Isključeno [1,1,1,2,2,2], svaki komplet odštampanih stranica se razdvaja, na primer sve stranice 1 i sve stranice 2.
 • Između zadataka podešava isti položaj razdvajanja za ceo zadatak štampanja bez obzira na broj odštampanih kopija.
 • Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran finišer za bušenje rupa i heftanje u više položaja.

Podešavanje

Stavka menija

Opis

Jezik štampača

PCL emulacija

PS emulacija*

PPDS emulacija*

Podesite jezik štampača.

Napomena: Podešavanje podrazumevanog jezika štampača ne sprečava softverski program da šalje zadatke štampe koji koriste drugi jezik štampača.

Zadatak na čekanju

Isključeno*

Uključeno

Zadržite zadatke štampe koji zahtevaju potrošni materijal kako bi bilo moguće štampanje zadataka koji ne zahtevaju potrošni materijal koji nedostaje.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.

Istek vremena zadržavanja zadatka

0–255 (30*)

Podesite interval u sekundama tokom kojeg štampač čeka na intervenciju korisnika pre nego što zadrži zadatke koji zahtevaju nedostupne resurse i nastavi sa štampanjem drugih zadataka u redu za čekanje.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.

Upotreba štampača

Maks. brzina

Maks. učinak*

Utvrdite kako komplet za izradu slika u boji radi tokom štampanja.

Napomene:

 • Kada je podešeno na Maks. učinak, komplet za izradu slika u boji usporava ili se zaustavlja tokom štampanja grupa stranica sa samo crnim sadržajem.
 • Kada je podešeno na Maks. brzina, komplet za izradu slika u boji uvek radi tokom štampanja, bez obzira na to da li se štampaju stranice sa sadržajem u boji ili crnim sadržajem.
Odredište za preuzimanje

RAM*

Disk

Izaberite gde će se čuvati svi trajni resursi, kao što su fontovi i makroi, koji su preuzeti na štampač.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.

Ušteda resursa

Isključeno*

Uključeno

Odredite kako štampač postupa sa preuzetim resursima, kao što su fontovi i makroi, kada primi zadatak koji zahteva više memorije nego što je dostupno.

Napomene:

 • Kada je podešeno na Isključeno, štampač čuva preuzete resurse samo dok se ne ukaže potreba za memorijom. Brišu se resursi koji su povezani sa neaktivnim jezikom štampača.
 • Kada je podešeno na Uključeno, štampač čuva sve preuzete trajne resurse za sve jezike. Kada je neophodno, štampač prikazuje poruke o punoj memoriji umesto da briše trajne resurse.
Raspored štampanja svega

Azbučno*

Prvo najnovije

Prvo najstarije

Navedite redosled kada odaberete da odštampate sve zadržane i poverljive zadatke.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.

Kontrola pristupa PJL datoteci

Isključeno*

Uključeno

Odredite pristup PJL (Printer Job Language) datotekama


Kvalitet

Stavka menija

Opis

Režim štampe

Crno-belo

Boja*

Podesite način na koji štampač generiše sadržaj u boji.

Rezolucija štampanja

2400 Image Q*

1200 tpi

Podesite rezoluciju za otiske.

Napomena: 2400 Image Q daje otiske visokog kvaliteta maksimalnom brzinom.

Zatamnjenost tonera

1 do 5 (4*)

Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstom.

Poluton

Normalno*

Detalji

Poboljšajte otiske tako da imaju glatkije linije i oštrije ivice.

Ušteda boje

Isključeno*

Uključeno

Smanjite količinu tonera koji se koristi za štampanje grafike i slika.

Napomena: Kada je podešeno na Uključeno, zaobići ćete postavku Zatamnjenost tonera.

RGB osvetljenost

-6 do 6 (0*)

Podesite svetljenost, kontrast i zasićenost za otiske u boji.

Napomena: Ova postavka ne utiče na datoteke sa CMYK specifikacijama boja.

RGB kontrast

0 do 5 (0*)

RGB zasićenost

0 do 5 (0*)


Napredna izrada slika

Stavka menija

Opis

Balans boja

Cijan

-5 do 5 (0*)

Magenta

-5 do 5 (0*)

Žuta

-5 do 5 (0*)

Crna

-5 do 5 (0*)

Resetuj podrazumevane vrednosti

Podesite količinu tonera koja se koristi za svaku boju.

Korekcija boja

Isključeno

Automatski*

Ručno

Izmenite postavke boja koje se koriste za štampanje dokumenata.

Napomene:

 • Isključeno podešava odstupanje na štampaču radi dobijanja korekcije boja iz softvera.
 • Automatski podešava štampač tako da primenjuje različite profile boja na svaki objekat na otisku.
 • Ručno omogućava prilagođavanje konverzija RGB ili CMYK boja koje se primenjuju na svaki objekat na otisku.
Uzorci boje

Odštampaj uzorke boja

Odštampali stranice uzoraka za svaku od tabela za konverziju RGB i CMYK boja koje se koriste u štampaču.

Podešavanje boje

Kalibrišite štampač radi podešavanja varijacija boja na otiscima.

Zamena spot boja

Podesi prilagođeni CMYK

Dodelite specifične CMYK vrednosti za dvadeset imenovanih spot boja.


Računovodstvo zadataka

Stavka menija

Opis

Računovodstvo zadataka

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da kreira evidenciju zadataka štampe koje prima.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš memorija ili čvrsti disk.

Učestanost evidencije računovodstva

Svakodnevno

Nedeljno

Mesečno*

Navedite koliko često štampač kreira datoteku evidencije.

Radnja za evidenciju na kraju učestanosti

Ništa*

Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom

Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je

Objavi trenutnu evidenciju

Objavi i izbriši trenutnu evidenciju

Navedite kako štampač reaguje kada istekne prag učestanosti.

Napomena: Vrednost definisana za Učestalost evidencije računovodstva određuje kada se ova radnja aktivira.

Radnja evidentiranja nivoa blizu punog

Ništa*

Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom

Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je

Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je

Objavi trenutnu evidenciju

Objavi i izbriši trenutnu evidenciju

Objavi najstariju evidenciju i izbriši je

Izbriši trenutnu evidenciju

Izbriši najstariju evidenciju

Izbriši sve osim trenutne

Izbriši svu evidenciju

Navedite kako štampač reaguje kada je čvrsti disk skoro pun.

Radnja evidentiranja za puno

Ništa*

Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je

Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je

Objavi i izbriši trenutnu evidenciju

Objavi najstariju evidenciju i izbriši je

Izbriši trenutnu evidenciju

Izbriši najstariju evidenciju

Izbriši sve osim trenutne

Izbriši svu evidenciju

Odredite kako štampač reaguje kada iskorišćenost čvrstog diska dostigne maksimalno ograničenje (100 MB).

URL za objavljivanje evidencije

Navedite gde štampač objavljuje evidenciju računovodstva zadataka.

E-adresa za slanje evidencija

Navedite e-adresu na koju štampač šalje evidenciju računovodstva zadataka.

Prefiks datoteke evidencije

Odredite prefiks za datoteke evidencije.

Napomena: Trenutno ime hosta definisano u meniju TCP/IP koristi se kao podrazumevani prefiks za datoteku evidencije.


XPS

Stavka menija

Opis

Odštampaj stranice sa greškama

Isključeno*

Uključeno

Odštampajte probnu stranicu koja sadrži informacije o greškama.

Najmanja širina linije

1–30 (2*)

Podesite najmanju širinu linije za sve zadatke koji se štampaju pri 1200 tpi.


PDF

Stavka menija

Opis

Uklopi na veličinu

Isključeno*

Uključeno

Uklopite sadržaj stranice na izabranu veličinu papira.

Beleške

Štampanje

Nemoj štampati*

Navedite da li želite da se štampaju beleške sa PDF dokumentom.

Odštampaj PDF grešku

Isključeno

Uključeno*

Omogući štampanje PDF greške.


PostScript

Stavka menija

Opis

Odštampaj PS grešku

Isključeno*

Uključeno

Odštampajte stranicu koja opisuje PostScript® grešku.

Napomena: Kada dođe do greške, zaustavlja se obrada zadatka, štampač štampa poruku o grešci, a ostatak zadatka štampe se odbacuje.

Najmanja širina linije

1–30 (2*)

Podesite najmanju širinu linije.

Napomena: Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost.

Režim zaključanog PS pokretanja

Isključeno

Uključeno*

Onemogućite datoteku SysStart.

Uglačavanje slike

Isključeno*

Uključeno

Poboljšajte kontrast i oštrinu slika niske rezolucije.

Napomena: Ova postavka nema uticaj na slike rezolucije 300 tpi ili više.

Prioritet fontova

Lokalni*

Fleš/disk

Odredite redosled pretraživanja fontova.

Napomene:

 • Lokalni podešava štampač tako da željeni font potraži u svojoj memoriji pre nego što pretraži fleš memoriju ili čvrsti disk štampača.
 • Fleš/disk podešava štampač tako da željeni font potraži u fleš memoriji ili na čvrstom disku štampača pre nego što pretraži svoju memoriju.
 • Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš memorija ili čvrsti disk.
Istek vremena čekanja

Isključeno

Uključeno* (40 sekundi)

Omogućite štampaču tako da sačeka podatke pre nego što otkaže zadatak štampe.


PCL

Stavka menija

Opis

Izvor fonta

Lokalni*

Disk

Fleš

Sve

Izaberite izvor koji sadrži izabrani podrazumevani font.

Napomene:

 • Fleš i Disk se prikazuju samo kada je instalirana fleš memorija ili čvrsti disk.
 • Da bi se pojavile opcije Fleš i Disk, ne smeju da budu nedostupne za čitanje ili upisivanje.
Ime fonta

Courier*

Izaberite font iz navedenog izvora.

Skup simbola

10U PC-8*

Navedite skup simbola za svako ime fonta.

Napomena: Skup simbola predstavlja grupu slovnih i numeričkih znakova, znakova interpunkcije i specijalnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili specifične programe poput matematičkih simbola za naučni tekst.

Visina

0,08-100 (10*)

Navedite visinu za fiksne ili neproporcionalne fontove.

Napomena: Visina se odnosi na broj znakova sa fiksnim razmakom u horizontalnom inču tipa.

Položaj

Uspravno*

Položeno

Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.

Linija po stranici

1–255

Navedite broj redova teksta za svaku stranicu odštampanu putem PCL® strima podataka.

Napomene:

 • Ova stavka menija aktivira vertikalni prored koji omogućava štampanje izabranog broja redova između podrazumevanih margina stranice.
 • 60 je podrazumevana fabrička postavka za SAD. 64 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
PCL5 najmanja širina linije

1–30 (2*)

Podesite najmanju polaznu širinu linije.

Napomena: Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost.

PCLXL najmanja širina linije

1–30 (2*)

A4 širina

198 mm*

203 mm

Podesite širinu logičke stranice na papiru formata A4.

Napomena: Logička stranica je prostor na fizičkoj stranici na koji se štampaju podaci.

Auto CR posle LF

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da umetne znak za početak reda nakon komande za prelazak u novi red.

Napomena: Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.

Auto LF posle CR

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da pređe na novi red nakon komande za znak za početak reda.

Ponovo numeriši fioku

Dodeli MP ulagač

Dodeli fioku [x]

Dodeli ručni papir

Dodeli ručnu kovertu

Konfigurišite štampač tako da radi sa drugim upravljačkim programom za štampu ili prilagođenom aplikacijom koja koristi drugačiji skup osnovnih zadataka za traženje željenog izvora papira.

Odaberite neku od sledećih opcija:

Isključeno* – Štampač koristi podrazumevane fabričke dodele izvora papira.

Nijedno – Izvor papira ignoriše komandu Izaberi ulagač papira.

0–199 – Izaberite numeričku vrednost da biste dodelili prilagođenu vrednost izvoru papira.

Ponovo numeriši fioku

Prikaži fabričke podrazumevane vrednosti

Pogledajte fabričke podrazumevane vrednosti dodeljene svakom izvoru papira.

Ponovo numeriši fioku

Vrati podrazumevano

Vratite brojeve fioka na podrazumevane fabričke vrednosti.

Istek vremena štampanja

Isključeno

Uključeno* (90 sekundi)

Podesili štampač tako da prekine zadatak štampe nakon određenog perioda mirovanja.


HTML

Stavka menija

Opis

Ime fonta

Times*

Podesite fontove koji se koriste za štampanje HTML dokumenata.

Veličina fonta

1–255 (12*)

Podesite veličinu fonta koja se koristi za štampanje HTML dokumenata.

Razmera

1–400% (100*)

Prilagodite razmeru HTML dokumenata za štampanje.

Položaj

Uspravno*

Položeno

Podesili orijentaciju stranica za HTML dokumente.

Veličina margine

8–255 mm (19*)

Podesili margine stranice za HTML dokumente.

Pozadine

Nemoj štampati

Štampaj*

Odštampajte informacije o pozadini ili grafike u HTML dokumentima.


Slika

Stavka menija

Opis

Automatsko uklapanje

Uključeno

Isključeno*

Izaberite najbolju moguću veličinu papira i orijentaciju za sliku.

Napomena: Kada je podešeno na Uključeno, ova stavka menija zamenjuje postavke razmere i orijentacije za sliku.

Invertuj

Isključeno*

Uključeno

Invertovali dvotonske monohromatske slike.

Napomena: Ova stavka menija se ne odnosi na formate slika GIF i JPEG.

Promena razmere

Pričvrsti gore levo

Najbolje uklapanje*

Pričvrsti u centru

Uklopi širinu/visinu

Uklopi visinu

Uklopi širinu

Podesite sliku tako da stane u oblast za štampu.

Napomena: Kada je Automatsko uklapanje podešeno na Uključeno, Promena razmere se automatski podešava na Najbolje uklapanje.

Položaj

Uspravno*

Položeno

Obrnuto uspravno

Obrnuto položeno

Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.