Povezivanje fioka

  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Izbor izvora papira.

  2. Podesite istu veličinu i tip papira za fioke koje povezujete.

  3. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija fioka > Povezivanje fioka.

  4. Dodirnite Automatski.

Da biste prekinuli vezu među fiokama, uverite se da nijedna fioka nema iste postavke za veličinu i tip papira.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Temperatura jedinice za nanošenje tonera razlikuje se u skladu sa navedenim tipom papira. Da biste izbegli probleme sa štampanjem, uskladite postavke tipa papira u štampaču sa papirom stavljenim u fioku.