Bezbednost

Metode prijavljivanja

Upravljanje dozvolama

Stavka menija

Opis

Pristup funkciji

Upravljaj prečicama

Izmeni adresar

Kreiraj profile

Upravljaj obeleživačima

Štampanje sa fleš jedinice

Štampanje u boji sa fleš jedinice

Pristup zadržanim zadacima

Koristi profile

Otkaži zadatke na uređaju

Promeni jezik

Internet Printing Protocol (IPP)

Crno-belo štampanje

Štampanje u boji

Upravljajte pristupom funkcijama štampača.

Administrativni meniji

Meni Bezbednost

Meni Mreža/portovi

Meni Papir

Meni Izveštaji

Meniji za konfigurisanje funkcija

Meni Potrošni materijal

Meni Opciona kartica

Meni SE

Meni Uređaj

Upravljajte pristupom postavkama menija štampača.

Upravljanje uređajem

Daljinsko upravljanje

Ažuriranja firmvera

Konfiguracija aplikacija

Uvezi/izvezi sve postavke

Brisanje na kraju radnog veka

Upravljajte pristupom opcijama za upravljanje štampačem.

Aplikacije

Nove aplikacije

Projekcija slajdova

Promeni pozadinu

Čuvar ekrana

obrasci i omiljene stavke

Ekološke postavke

Upravljajte pristupom aplikacijama štampača.


Lokalni nalozi

Stavka menija

Opis

Upravljaj grupama/dozvolama

Prikažite listu svih sačuvanih grupa na štampaču.

Dodaj korisnika

Korisničko ime/lozinka

Korisničko ime

Lozinka

PIN

Kreirajte lokalne naloge i odredite njihov pristup funkcijama štampača, administrativnim menijima, opcijama za upravljanje štampačem i aplikacijama.


Planiraj USB uređaje

Stavka menija

Opis

Planovi

Dodaj novu plan

Planirajte pristup prednjem USB portu.


Evidencija bezbednosne revizije

Stavka menija

Opis

Omogući reviziju

Isključeno*

Uključeno

Beležite događaje u bezbednoj evidenciji revizije i udaljenoj evidenciji sistema.

Omogući udaljenu evidenciju sistema

Isključeno*

Uključeno

Šaljite evidenciju revizije na udaljeni server.

Server udaljene evidencije sistema

Navedite server udaljene evidencije sistema.

Udaljeni port evidencije sistema

1–65.535 (514*)

Navedite port udaljene evidencije sistema.

Udaljeni metod evidencije sistema

Normalni UDP*

Stunnel

Navedite metod evidencije sistema za prenos evidentiranih događaja na udaljeni server.

Udaljeno postrojenje evidencije sistema

0 – poruke jezgra

1 – poruke nivoa korisnika

2 – sistem pošte

3 – servisi sistema

4 – poruke o bezbednosti/autorizaciji

5 – poruke je interno generisala evidencija sistema

6 – podsistem linijskog štampača

7 – podsistem mrežnih vesti

8 – UUCP podsistem

9 – servis sata

10 – poruke o bezbednosti/autorizaciji

11 – FTP servis

12 – NTP podsistem

13 – revizija evidencije

14 – upozorenje evidencije

15 – servis sata

16 – lokalna upotreba 0 (local0)

17 – lokalna upotreba 1 (local1)

18 – lokalna upotreba 2 (local2)

19 – lokalna upotreba 3 (local3)

20 – lokalna upotreba 4 (local4)

21 – lokalna upotreba 5 (local5)

22 – lokalna upotreba 6 (local6)

23 – lokalna upotreba 7 (local7)

Navedite kôd resursa koji štampač koristi prilikom slanja evidentiranih događaja na udaljeni server.

Ozbiljnost događaja za evidenciju

0 – Hitan slučaj

1 – Upozorenje

2 – Kritično

3 – Greška

4 – Upozorenje*

5 – Napomena

6 – Informativno

7 – Otklanjanje greške

Navedite blokiranje nivoa prioriteta za poruke i događaja evidentiranja.

Neevidentirani događaji udaljene evidencije sistema

Isključeno*

Uključeno

Šaljite sve događaje na udaljeni server, bez obzira na nivo važnosti.

E-adresa administratora

E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o evidentiraim događajima.

Pošalji e-poštom upozorenje o obrisanoj evidenciji

Isključeno*

Uključeno

E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o brisanju stavki evidencije.

Pošalji e-poštom upozorenje o zaokruženoj evidenciji

Isključeno*

Uključeno

E-poštom šaljite administratoru obeveštenja kada se evidencija napuni i počnu da se brišu najstarije stavke.

Evidentiraj kompletno ponašanje

Prelomi preko starijih unosa*

Pošalji evidenciju e-poštom, a zatim izbriši sve unose

Rešite probleme sa čuvanjem evidencije kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji.

Pošalji e-poštom upozorenje o % napunjenosti

Isključeno*

Uključeno

E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji.

Upozorenje o % napunjenosti

1–99 (90*)

Pošalji e-poštom upozorenje o izvezenoj evidenciji

Isključeno*

Uključeno

E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o izvozu evidencije.

Pošalji e-poštom upozorenje o promenjenim postavkama

Isključeno*

Uključeno

E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada se podesi Omogući reviziju.

Završeci linije evidencije

LF (\n)*

CR (\r)

CRLF (\r\n)

Navedite kako se završava svaki red u evidenciji.

Digitalno potpiši izvoze

Isključeno*

Uključeno

Dodajte digitalni potpis svakoj izvezenoj datoteci evidencije.

Obriši evidenciju

Izbrišite svu evidenciju revizije.

Izvezi evidenciju

Evidencija sistema (RFC 5424)

Evidencija sistema (RFC 3164)

CSV

Izvezite bezbednosnu evidenciju na fleš jedinicu.


Ograničenja prijavljivanja

Stavka menija

Opis

Neuspešna prijavljivanja

1–10 (3*)

Navedite broj neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.

Vremenski okvir greške

1–60 minuta (5*)

Navedite vremenski okvir između neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.

Vreme blokiranja

1–60 minuta (5*)

Navedite trajanje blokiranja.

Istek vremena veb prijavljivanja

1–120 minuta (10*)

Navedite odlaganje za daljinsko prijavljivanje pre automatskog odjavljivanja korisnika.


Podešavanje poverljivog štampanja

Stavka menija

Opis

Maks. nevažeći PIN

2–10

Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN.

Napomene:

  • Vrednost nula isključuje ovu postavku.
  • Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime i PIN biće izbrisani.
Istek poverljivog zadatka

Isključeno*

1 čas

4 časa

24 časa

1 nedelja

Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe.

Napomene:

  • Ako promenite ovu stavku menija dok se poverljivi zadaci štampe nalaze u memoriji štampača ili na čvrstom disku, vreme isteka za te zadatke štampe ne menja se na novu podrazumevanu vrednost.
  • Ako isključite štampač, brišu se svi poverljivi zadaci koji se čuvaju u memoriji štampača.
Ponovi istek zadatka

Isključeno*

1 čas

4 časa

24 časa

1 nedelja

Podesite vreme isteka za zadatak štampe koji želite da ponovite.

Istek zadatka verifikacije

Isključeno*

1 čas

4 časa

24 časa

1 nedelja

Podesite vreme isteka za štampanje kopije kako bi korisnik proverio kvalitet, pre štampanja preostalih kopija.

Istek rezervisanog zadatka

Isključeno*

1 čas

4 časa

24 časa

1 nedelja

Podesite vreme isteka za čuvanje zadataka štampe na štampaču radi naknadnog štampanja.

Zahtevaj zadržavanje svih zadataka

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.

Zadrži duplikate dokumenata

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da štampa druge dokumente sa istim imenom datoteke bez zamene drugih zadataka štampe.


Šifrovanje diska

Napomena: Ovaj meni se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.

Stavka menija

Opis

Status

Omogućeno

Onemogućeno

Omogućite šifrovanje diska.

Pokreni šifrovanje

Brisanje privremenih datoteka sa podacima

Stavka menija

Opis

Čuva se u ugrađenoj memoriji

Isključeno*

Uključeno

Izbrišite sve datoteke sačuvane u memoriji štampača.

Čuva se na čvrstom disku

Brisanje u 1 prolazu*

Brisanje u 3 prolaza

Brisanje u 7 prolaza

Izbrišite sve datoteke sačuvane na čvrstom disku štampača.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.


Postavke LDAP rešenja

Stavka menija

Opis

Prati LDAP preporuke

Isključeno*

Uključeno

Pretražili različite servere u domenu za nalog prijavljenog korisnika.

Verifikacija LDAP sertifikata

Da

Ne*

Omogućili verifikaciju LDAP sertifikata.


Razno

Stavka menija

Opis

Zaštićene funkcije

Prikaži*

Sakrij

Prikažite sve funkcije koje štiti kontrola pristupa funkcijama (FAC), bez obzira na bezbednosnu dozvolu koju korisnik ima.

Napomena: Sakrij prikazuje samo funkcije zaštićene pomoću FAC kojima korisnik može da pristupi.

Dozvola za štampanje

Isključeno*

Uključeno

Omogućite korisniku da se prijavi pre štampanja.

Prijavljivanje za podrazumevanu dozvolu za štampanje

Korisničko ime/lozinka*

Korisničko ime

Podesite podrazumevano prijavljivanje za Dozvola za štampanje.

Kratkospojnik za bezbednosno resetovanje

Omogući pristup „Gosta“*

Bez efekta

Odredite korisnički pristup štampaču.

Napomene:

  • Kratkospojnik se nalazi pored ikone za zaključavanje na kontrolnoj tabli.
  • Omogući pristup „Gosta“ svima pruža pristup svim aspektima štampača.
  • Bez efekta će možda učiniti pristup štampaču nemogućim kada su zahtevane bezbednosne informacije nedostupne.
Minimalna dužina lozinke

0–32

Odredite dužinu lozinke.