Korišćenje kontrolne table

Kontrolna tabla štampača i njeni delovi
 

Koristite

Za

1

Ekran

  • Prikazivanje poruka štampača i status potrošnog materijala.

  • Podešavanje i upravljanje štampačem.

2

Dugme Početak

Pređite na početni ekran.

3

Tastatura

Unos brojeva i simbola u polje za unos.

4

Dugme za napajanje

  • Uključivanje i isključivanje štampača.

    Napomena: Da bist isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.

  • Prelazak štampača u režim mirovanja ili hibernacije.

  • Buđenje štampača iz režima mirovanja ili hibernacije.

5

Dugme Zaustavi ili Otkaži

Zaustavljanje trenutnog zadatka.

6

Indikator

Provera statusa štampača.

7

Dugmad za jačinu zvuka

Podešavanje jačine zvuka u slušalici ili na zvučniku.

8

Port za slušalicu ili zvučnik

Povezivanje slušalice ili zvučnika.

9

Dugme Backspace

Pomeranje pokazivača unazad i brisanje znaka u polju za unos.