הגדרת תכונות הנגישות והשימוש בהן

הפעלת הדרכה קולית

מתוך מסך הבית
 1. בתנועה אחת ושימוש באצבע אחת, החלק לאט שמאלה ואז למעלה בתצוגה עד שתשמע הודעה קולית.

 2. באמצעות שתי אצבעות, גע באפשרות OK (אישור).

  הערה: אם תנועת הידיים לא פועלת, הפעל לחץ גדול יותר.
במקלדת
 1. לחץ לחיצה ארוכה על המקש 5 עד שתשמע הודעה קולית.

 2. הקש על Tab כדי להעביר את מקש המיקוד ללחצן האישור, ולאחר מכן הקש על Enter.

הערות:

השבתת הדרכה קולית

 1. בתנועה אחת ושימוש באצבע אחת, החלק לאט שמאלה ואז למעלה בתצוגה עד שתשמע הודעה קולית.

 2. באמצעות שתי אצבעות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גע באפשרות Voice Guidance (הדרכה קולית) וגע ב-OK (אישור).

  • גע ב-Cancel (ביטול).

  הערה: אם תנועת הידיים לא פועלת, הפעל לחץ גדול יותר.

באפשרותך גם להשבית את ההדרכה הקולית על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

ניווט במסך באמצעות תנועות ידיים

הערות:

תנועה

פונקציה

החלקה שמאלה ולמעלה באמצעות אצבע אחת

הפעל את מצב הנגישות. השתמש באותה תנועת ידיים כדי לצאת ממצב הנגישות.

הערה: תנועת ידיים זו רלוונטית גם כאשר המדפסת במצב רגיל.

הקשה כפולה באמצעות אצבע אחת

בחירת אפשרות או פריט במסך.

הקשה כפולה על סמל הבית באמצעות שתי אצבעות

השבת את מצב הנגישות.

הקשה משולשת באמצעות אצבע אחת

הגדלה או הקטנה של טקסט ותמונות.

החלקה ימינה או למטה באמצעות אצבע אחת

מעבר לפריט הבא במסך.

החלקה שמאלה או למעלה באמצעות אצבע אחת

מעבר לפריט הקודם במסך.

החלקה למעלה ולמטה באמצעות אצבע אחת

מעבר לפריט הראשון במסך.

צידוד ימינה/שמאלה

גישה לחלקים של התמונה שהוגדלה אשר חורגים מגבול המסך.

הערה: השתמש בשתי אצבעות כדי לגרור תמונה בזום.

החלקה למעלה וימינה באמצעות אצבע אחת

הגבר את עוצמת הקול.

הערה: תנועת ידיים זו רלוונטית גם כאשר המדפסת במצב רגיל.

החלקה למטה וימינה באמצעות אצבע אחת

הפחת את עוצמת הקול.

הערה: תנועת ידיים זו רלוונטית גם כאשר המדפסת במצב רגיל.

החלקה למעלה ושמאלה באמצעות אצבע אחת

יציאה מיישום וחזרה למסך הבית.

החלקה למטה ושמאלה באמצעות אצבע אחת

חזרה להגדרה הקודמת.


שימוש במקלדת במסך

כאשר המקלדת במסך מופיעה, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

הפעלת מצב ההגדלה

 1. בתנועה אחת ושימוש באצבע אחת, החלק לאט שמאלה ואז למעלה בתצוגה עד שתשמע הודעה קולית.

  הערה: עבור דגמי מדפסות ללא רמקולים מובנים, השתמש באוזניות כדי לשמוע את ההודעה.
 2. באמצעות שתי אצבעות, בצע את הפעולות הבאות:

  1. גע באפשרות Magnification mode (מצב הגדלה).

  2. גע ב-OK (אישור).

  הערה: אם תנועת הידיים לא פועלת, הפעל לחץ גדול יותר.

לקבלת מידע נוסף על ניווט במסך מגדיל, ראה ניווט במסך באמצעות תנועות ידיים.

כוון קצב הדיבור של ההדרכה הקולית

 1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Accessibility (נגישות) > Speech Rate (קצב דיבור).

 2. בחר את קצב הדיבור.

כוונון עוצמת הקול שנקבעה כברירת מחדל לאוזניות

 1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Accessibility (נגישות).

 2. התאמת עוצמת הקול של האוזניות.

 3. הערה: לאחר שהמשתמש יוצא ממצב הנגישות או כשהמדפסת מתעוררת ממצב שינה או מנוחה, עוצמת הקול מתאפסת לערך ברירת המחדל.

כוונון עוצמת הקול שתיקבע כברירת מחדל לרמקול הפנימי

 1. במסך הבית, גע ב-סמל לוח המקשים במסך..

 2. כוונן את עוצמת הקול.

הערות:

הפעלת סיסמאות קוליות או מספרי זיהוי אישיים קוליים

 1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Accessibility (נגישות) > Speak Passwords/PINs (אמירת סיסמאות/קודי PIN).

 2. הפוך את ההגדרה לזמינה.