התאמת כהות הטונר

  1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Print (הדפסה) > Quality (איכות).

  2. בתפריט Toner Darkness (כהות טונר), כוונן את ההגדרה.