חיבור כבלים

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים.
סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.
סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן.
אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת אובדן נתונים או ליקויים בתפקוד המדפסת, אל תיגע בכבל USB, במתאם רשת אלחוטית כלשהו, או באזור המוצג במדפסת בזמן הדפסה פעילה.
יציאות ושקע בגב המדפסת עם הסברים ממוספרים.
 

יציאת מדפסת

פונקציה

1

יציאת USB

לחבר מקלדת או כל אפשרות תואמת אחרת.

2

יציאת מדפסת USB

חבר את המדפסת למחשב

3

יציאת Ethernet

חבר את מדפסת לרשת.

4

שקע כבל חשמלי

חבר את המדפסת לשקע מוארק היטב בקיר.