בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

  1. במסך הבית גע באפשרות Status/Supplies (מצב/חומרים מתכלים).

  2. בחר את החלקים או החומרים המתכלים שברצונך לבדוק.

  3. הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.