הגדרת משימות חסויות

  1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Security (אבטחה) > Confidential Print Setup (הגדרת הדפסה חסויה).

  2. קבע את תצורת ההגדרות.

הגדרה

תיאור

מקס קוד PIN שגוי

הגדר את המגבלה להזנת PIN לא חוקי.

הערה: לאחר הגעה למגבלה, משימות ההדפסה עבור שם משתמש זה נמחקות.

Confidential Job Expiration (תפוגת משימה חסויה)

הגדר זמן תפוגה ספציפי לכל משימה בהמתנה לפני שהיא תימחק אוטומטית מזיכרון המדפסת, הדיסק הקשיח או כונן האחסון החכם.

הערה: משימה בהמתנה היא Confidential (חסויה), Repeat (חוזרת), Reserve (שמורה) או Verify (מאומתת).

Repeat Job Expiration (תפוגת משימה חוזרת)

הגדרת מועד התפוגה של משימות הדפסה שעליהן ברצונך לחזור.

Verify Job Expiration (אימות תפוגת משימה)

הגדר את מועד התפוגה להדפסת עותק של משימה כדי שתבדוק את איכותה לפני הדפסת העותקים הנותרים.

Reserve Job Expiration (תפוגת משימה שמורה)

הגדר את מועד התפוגה למשימות שברצונך לאחסן במדפסת ולהדפיס מאוחר יותר.

Require All Jobs to be Held (דרוש שמירה של כל המשימות)

הגדרת המדפסת לשמור את כל משימות ההדפסה.

Keep duplicate documents (שמור מסמכים כפולים)

הגדרת המדפסת לשמירת כל המסמכים שלהם אותו שם קובץ.