חיסכון באנרגיה ובנייר

הגדרת מצב החיסכון באנרגיה

מצב שינה
  1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Power Management (ניהול צריכת אנרגיה) > Timeouts (פסקי זמן) > Sleep Mode (מצב שינה).

  2. ציין את משך הזמן שבו המדפסת תישאר במצב לא פעיל עד שתעבור ל-Sleep Mode (מצב שינה).

מצב מנוחה
  1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Power Management (ניהול צריכת אנרגיה) > Timeouts (פסקי זמן) > Hibernate Timeout (פסק זמן למנוחה).

  2. בחר את משך הזמן שבו המדפסת תישאר במצב לא פעיל עד שתעבור למצב מנוחה.

  3. הערות:

התאמת הבהירות התצוגה

  1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Preferences (העדפות).

  2. במסך Screen Brightness (בהירות מסך), כוונן את ההגדרה.

חיסכון בחומרים מתכלים